Przetargi.pl
Modernizacja zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Turza Wielka, gm. Działdowo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, Głowackiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 524-88-04, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
  Głowackiego 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 524-88-04, , fax. -
  REGON: 36784953800106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Turza Wielka, gm. Działdowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji zabytkowego budynku mieszkalnego Nr 84, zlokalizowanego na dz. nr 145/3 w msc. Turza Wielka, gmina Działdowo. 2. Zakres robót obejmuje m.in.: Roboty rozbiórkowe • Zdjęcie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orynnowania. • Demontaż wszystkich instalacji. • Rozbiórka konstrukcji więźby dachowej. • Rozbiórka ścian wewnętrznych i stropów do poziomu piwnicy. • Demontaż schodów i balustrad. • Rozbiórka stropu nad piwnicą. • Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres prac konstrukcyjnych • Podbicie ścian fundamentowych. • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych. • Wykonanie stóp fundamentowych słupów oraz podciągów w poziomie piwnicy. • Wykonanie stropu nad piwnicą. • Wykonanie ścian konstrukcyjnych przyziemia. • Wykonanie słupów oraz podciągów w poziomie parteru. • Wykonanie schodów żelbetowych wewnętrznych. • Wykonanie stropu nad parterem. • Wykonanie kominów i ścianek działowych. • Wykonanie konstrukcji więźby dachowej z deskowaniem, z wykorzystaniem wszystkich nadających się elementów pierwotnych więźby Zakres prac wykończeniowych • Wykonanie pokrycia dachowego łupkiem kamiennym wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem z blachy tytan-cynk. Odzysk łupka i wykonanie w formie świadka pokrycia połaci dachowej zgodnie z rysunkiem architektonicznym. • Montaż drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami i drzwiowej. • Wykonanie robót instalacyjnych. • Roboty tynkarskie i posadzkarskie. • Wykonanie ocieplenia dachu oraz sufitów podwieszonych w technologii G-K p.poż. • Roboty glazurnicze, malarskie, montaż armatury i akcesoriów instalacyjnych. • Uzupełnienie ubytków tynku oraz naprawa rys i pęknięć elewacji. • Wykonanie tynku drapanego. • Wykończenie detali architektonicznych gzymsów, murków, podokienników, itp. • Wykonanie opaski wokół budynku z kostki granitowej. • Wykonanie schodów zewnętrznych betonowych z okładzinami granitowymi. • Wykonanie balustrad ze stali malowanej proszkowo. • Wykonanie instalacji wod-kan. elektrycznych i centralnego ogrzewania w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ. 3. Wykonanie modernizacji budynku ma na celu wydzielenie w nim 8 mieszkań socjalnych. Budynek przeznaczony do stałego przebywania ludzi. Budynek posiada na parterze i piętrze mieszkania przeznaczone dla lokatorów. W piwnicy zaprojektowano pomieszczenie techniczne z kotłem na paliwo ekologiczne, pomieszczenie do przechowywania opału oraz pomieszczenia gospodarcze. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w: 1) istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ, 2) projekcie budowlanym, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz postanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 7688/2019 z dnia 14.08.2019 r., które stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie: dokumentacji projektowej, SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. 6. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą dokumentów potwierdzających równoważność zaoferowanych materiałów, elementów, systemów czy urządzeń z przedmiotem zamówienia. 7. Zamawiający informuje, że określił w dokumentacji projektowej wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp. 8. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu następujących prac: 1) Wykonanie instalacji elektrycznych, 2) Wykonanie robót związanych z remontem dachu i obróbek blacharskich, 3) Wykonanie robót murowych oraz montaż stolarki otworowej, 4) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, 5) Wykonanie posadzek, tynków oraz malowanie ścian, 6) Wykonanie wykładzin podłogowych oraz okładzin ceramicznych, 7) Wykonanie okładzin elewacyjnych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań zostały opisane w § 15 istotnych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ. 9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych), przed upływem określonego w SIWZ terminu składania ofert. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XI SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 8 SIWZ. 2. Powyższe zobowiązanie musi określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (patrz Rozdział VIII ust. 10 SIWZ). Przedmiotowe zobowiązanie (oświadczenie podmiotu trzeciego), wykonawca składa w oryginale. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) formularz ofertowy, 2) niezbędne pełnomocnictwa, 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, 4) kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach