Przetargi.pl
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 wnioskowanego w budżecie obywatelskim w 2021 w systemie projektuj i wybuduj

Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu
  Rynek 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  REGON: 276255306
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://chorzow.eu/#

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 wnioskowanego w budżecie obywatelskim w 2021 w systemie projektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 wnioskowanego w budżecie obywatelskim w 2021 w systemie projektuj i wybuduj. W ramach zadania należy wykonać koncepcję, projekt budowlany, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia decyzje wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz wykonać roboty budowlane wskazanego boiska sportowego zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00 zł(słownie: cztery tysiące złotych 00/100);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku ING Bank Śląski Katowice na nr rachunku: 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 z dopiskiem „Wadium – SP13_BOISKO RZP.271.330.2022”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zamawiający.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:a) co najmniej 1 dokumentację projektową budowy lub przebudowy boiska z nawierzchnią poliuretanową wartości min. 10 000 zł wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie,b) co najmniej 2 robotami, odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia o wartości min 370 000 zł (każde), polegającą(ymi) na budowie lub przebudowie boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów na rzecz których realizacje zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach