Przetargi.pl
Modernizacja wentylatorów (oznaczenie 2W i 3W) na chłodni wtórnego obiegu chłodzenia reaktora MARIA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, Andrzeja Sołtana 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  REGON: 001024043
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wentylatorów (oznaczenie 2W i 3W) na chłodni wtórnego obiegu chłodzenia reaktora MARIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja wentylatorów (oznaczenie 2W i 3W) na chłodni wtórnego obiegu chłodzenia reaktora MARIA. 2. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z gwarantowanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe) oraz z zamówienia objętego prawem opcji (zamówienie opcjonalne). Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji.2.1. Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje:2.1.1. Wykonanie modernizacji wentylatora numer 2 obejmującej:1) Wykonanie naprawy wirnika wentylatora 2W:a) Demontaż wirnika wentylatora 2W oraz zdjęcie podzespołów wirnika z dachu konstrukcji chłodni wentylatorowej, transport do warsztatu wykonawcy i wykonanie ekspertyzy w celu określenia dokładnego zakresu naprawy, b) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wirnika oraz przesłanie pisemnego protokołu z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiającego wraz ze specyfikacją koniecznych napraw, wykazem potrzebnych części zamiennych i proponowanym terminem wykonania mieszczącym się w terminach realizacji wymaganych przez Zamawiającego (w szczególności weryfikacja stanu łopat pod kątem możliwości ich regeneracji i wykorzystania w wirniku wentylatora 3W). Uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu i harmonogramu prac przez zamawiającego. Maksymalny termin wykonania ekspertyzy i przesłania protokołu do Zamawiającego - do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.c) Naprawa wirnika wentylatora 2W, obejmująca wymianę łopat wirnika na nowe, mające krawędzie natarcia pokryte żelkotem oraz okute końcowe części krawędzi natarcia blachą ze stali kwasoodpornej. Wyważenie łopat, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika i integracja z nową przekładnią marki Flender (będącą w posiadaniu NCBJ) 2) Montaż zakupionej przez NCBJ nowej przekładni Flender na konstrukcji chłodni i integracja z wyremontowanym wirnikiem oraz podstawą i wałem napędowym.3) Uruchomienie zregenerowanego wentylatora i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe.4) Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po przepracowaniu przez wentylator około 72 godzin zgodnie z DTR. 5) Powyższe prace modernizacyjne dotyczące wentylatora numer 2 muszą zostać wykonane w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy. 2.1.2. Wykonanie ekspertyzy wentylatora numer 3 (ozn.3W).1) Wykonanie ekspertyzy przekładni marki Flender oraz wirnika:a) Demontaż przekładni i wirnika oraz ich zdjęcie z dachu konstrukcji chłodni wentylatorowej, transport do warsztatu wykonawcy i wykonanie ekspertyzy w celu określenia dokładnego zakresu i możliwości naprawy.b) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przekładni i wirnika oraz przesłanie pisemnego protokołu z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiającego wraz ze specyfikacją koniecznych napraw, wykazem potrzebnych części zamiennych i proponowanym terminem wykonania. Uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu i harmonogramu prac przez zamawiającego. 2) Termin wykonania ekspertyzy i dostarczenia pisemnego protokołu po jej wykonaniu dla przekładni i wirnika wentylatora 3W wynosi 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.2.1.3. Organizacja i koszty transportu podzespołów oraz usług dźwigowych są po stronie Wykonawcy.2.1.4. Koszt części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania remontu wentylatora 2W jest po stronie Wykonawcy (z wyjątkiem zakupionej przez NCBJ nowej przekładni Flender przeznaczonej do tego wentylatora).2.1.5. Wszystkie podzespoły poddane ekspertyzie tj: przekładnia Flender od wentylatora numer 3 oraz łopaty od wentylatorów 2 i 3 niezależnie od jej wyniku zostaną dostarczone przez wykonawcę z powrotem do NCBJ, dotyczy to również podzespołów które nie będą naprawiane.2.2. Zakres zamówienia objętego prawem opcji obejmuje: 2.2.1. Opcja 1 dla wentylatora 3W: Wykonanie naprawy przekładni obejmującej: wymianę łożysk przekładni, regenerację gniazda łożyska wału atakującego, wymianę uszczelniaczy, wymianę oleju na nowy, wymianę wkładek elastycznych wału napędowego oraz wykonanie wszystkich pozostałych niezbędnych napraw których konieczność wyniknie z przeprowadzonej i zatwierdzonej przez zamawiającego ekspertyzy przekładni. W zakresie remontu należy także oczyścić z zewnątrz korpus przekładni z osadów i korozji, zregenerować ubytki i zabezpieczyć przed korozją i działaniem ciężkich warunków panujących na chłodni poprzez malowanie (preferowana technologia – malowanie proszkowe).2.2.2. Opcja 2 dla wentylatora 3W: jeżeli naprawa przekładni okaże się niewykonalna technicznie lub nieuzasadniona ekonomicznie wymiana przekładni na nową i jej integracja z pozostałymi podzespołami wentylatora.2.2.3. Opcja 3 dla wentylatora 3W: Regeneracja zużytych łopat wirnika (wybranych na podstawie ekspertyzy spośród łopat wirników zdemontowanych z wentylatorów 2W i 3W), włączając w to pokrycie krawędzi natarcia łopat żelkotem oraz okucie końcowej części krawędzi natarcia łopat blachą ze stali kwasoodpornej i wyważenie łopat, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika. Dostarczenie wszystkich podzespołów wentylatora po naprawie i montaż na chłodni. Uruchomienie zregenerowanego wentylatora numer 3 i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe dostarczone przez wykonawcę. Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po przepracowaniu przez wentylator około 72 godzin zgodnie z DTR. 2.2.4. Opcja 4 dla wentylatora 3W: Wymiana łopat na nowe ze stalowym wzmocnieniem krawędzi natarcia polegającym na okuciu jej odcinka końcowego blachą kwasoodporną, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika. Dostarczenie wszystkich podzespołów wirnika wentylatora i montaż na chłodni. Uruchomienie zregenerowanego wentylatora numer 3 i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe dostarczone przez wykonawcę. Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po przepracowaniu przez wentylator około 72 godzin zgodnie z DTR. 2.2.5. Organizacja i koszty transportu podzespołów oraz usług dźwigowych przy każdej z opcji są po stronie Wykonawcy.2.2.6. Koszt części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania remontu wentylatorów przy każdej z powyższych opcji jest po stronie Wykonawcy.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Tomie III SWZ.4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług o wartości minimum 100.000,00 PLN brutto każda, w zakresie: modernizacji lub produkcji, instalacji i uruchomienia wentylatorów zamontowanych na chłodni wentylatorowej mokrej wymuszających przepływ powietrza o wydatku powyżej 200m3/s [słownie: dwustu metrów sześciennych na sekundę]
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach