Przetargi.pl
„Modernizacja w obiekcie Pływalni Nowa Fala ul. Garbińskiego 1, Warszawa” współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 01-049 Warszawa, Esperanto 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226367045
 • Data zamieszczenia: 2023-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Esperanto 5
  01-049 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226367045
  REGON: 013083214
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-wola

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja w obiekcie Pływalni Nowa Fala ul. Garbińskiego 1, Warszawa” współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja w obiekcie Pływalni Nowa Fala ul. Garbińskiego 1, Warszawa” współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego prowadzącego działania mające na celu realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).1.1. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).1.2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego w wysokości 2000 zł bruttonr CITI BANK HANDLOWY: nr 31 1030 1508 0000 0005 5047 4026 .Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.1.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczena w postaci elektronicznej wraz z ofertą. Beneficjentem takich dokumentów musi być”: Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa - Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa.1.4. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.1.5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wadium musi zostać wniesione, co najmniej na cały okres związania ofertą.1.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.1.7. Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.1.8. Gwarancje lub poręczenia muszą być poddane prawu polskiemu i wystawione przez podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z gwarancji lub poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie;4) zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach