Przetargi.pl
Modernizacja układu napowietrzania oraz modernizacja systemu sterowania i AKPiA oczyszczalni ścieków w Sierakowicach.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 684 73 41 , fax. 0-58 684 73 41
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  ul. Kartuska 12
  83-340 Sierakowice, woj. pomorskie
  tel. 0-58 684 73 41, fax. 0-58 684 73 41
  REGON: 22045423900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.sierakowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja układu napowietrzania oraz modernizacja systemu sterowania i AKPiA oczyszczalni ścieków w Sierakowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja układu napowietrzania oraz modernizacja sytemu sterowania AKPiA oczyszczalni ścieków w Sierakowicach. W ramach zamówienia, na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót modernizacyjnych: a) dostawa i montaż wraz z uruchomieniem oraz włączeniem do systemu sterowania oczyszczalni ścieków trzech nowych stopni sprężających do obecnie użytkowanych dmuchaw, w tym: - 2 szt. stopni sprężających do dmuchaw (Robuschi RBS 85/F) – ciśnienie pracy do 1000 mbar, - 1 szt. stopień sprężający do dmuchawy (Robuschi RBS 55/2P) – ciśnienie pracy do 1000 mbar, b) dostawa, montaż oraz włączenie do systemu AKPiA czterech cyfrowych sond pomiaru tlenu oraz dwóch przetworników dla dwóch reaktorów biologicznych, c) dostawa i montaż wraz z uruchomieniem oraz włączeniem do systemu sterowania dwóch mieszadeł pompujących. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną