Przetargi.pl
Modernizacja terenu wokół biurowca Nadleśnictwa Golub Dobrzyń

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Toruń, Konstancjewo 3A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
  Konstancjewo 3A
  87-400 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 870530023
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja terenu wokół biurowca Nadleśnictwa Golub Dobrzyń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja terenu wokół istniejącego budynku biurowego Nadleśnictwa Golub Dobrzyń, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 5133/2 (w części południowej), obręb ewidencyjny 0006 Kujawa, jedn. ewidencyjna 040503_2 Golub Dobrzyń G, Konstancjewo 3A 87-400 Golub Dobrzyń.Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu bezpośrednio przylegającego bezpośrednio do budynku biurowego Nadleśnictwa. Pozwoli to na funkcjonalne wykorzystanie tego obszaru jak i podniesie jego walory estetyczne.W celu poprawy komfortu pracy oraz przerw powstanie miejsce wypoczynkowe. Altana o wymiarach 4,0mx5,0m i wysokości 2,61 m, w której umieszczony zostanie stół z krzesłami oraz przewidziano miejsce na hamak. Nawierzchnia altany wykonana z drewna. Przy altanie zaplanowany jest warzywnik – cztery donice drewniane, w których wysiewane będą warzywa. Zaraz obok warywnika powstanie miejsce na krzewy z owocami jadalnymi, np. borówka, malina. Dopełnieniem kompozycji będzie duża ilość planowanych roślin ozdobnych takich jak: Miskant chiński, Trzcinnik krótkowłosy, Rozplenica japońska, krzewów ozdobnych liściastych np. Hortensja bukietowa, krzewów iglastych np.Sosna górska oraz bylin np. Krwawnica pospolita, Szałwia omszona. Ponadto planowana jest łąka kwietna o powierzchni 291 m2, która dopełni naturalistyczny charakter miejsca oraz wprowadzi bioróżnorodność do projektowanej przestrzeni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71420000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska SA nr rachunku:92 1600 1462 1028 2060 5000 0005z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na„MODERNIZACJĘ TERENU WOKÓŁ BIUROWCA NADLEŚNICTWA GOLUB DOBRZYŃ”Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowaniaw obrocie gospodarczym.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 250 000,00 zł- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 250 000,00 zł4) zdolności technicznej lub zawodowej.Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia zawodowego Wykonawcy oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.- W celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej umowy, której przedmiotem zamówienia było zagospodarowanie terenów zieleni oraz układanie nawierzchni z kostki brukowej lub granitowej, w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 300 000,00 zł brutto;- Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub równoważną osobą, właściwą do wykonania przedmiotu zamówienia, która jest członkiem odpowiedniej izby inżynierów budownictwa), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach