Przetargi.pl
„Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”

Powiat Strzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4401700;4401755 , fax. 77 4401701
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki
  ul. Jordanowska 2
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4401700;4401755, fax. 77 4401701
  REGON: 53141265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis wykonania zadania został przedstawiony w warunkach technicznych oraz w opisie założeń do projektu technicznego osnowy stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych zwanej dalej PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zwanych dalej Pracownikami którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności: a) pozyskiwanie materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, b) analizę materiałów, o których mowa w lit. a, w tym badanie zakresu i sposobu ich wykorzystania. 2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. 3. Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w ustępie 1. 4. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia z wyszczególnionymi Pracownikami, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z informacją że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2017r. poz.847) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 4 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z Pracownikami zatrudnionymi w miejsce Pracowników, których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży oświadczenie, potwierdzające, że wskazane przez Zamawiającego czynności wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w § 2 ust.4 projektu umowy lub oświadczenia opisanego w § 2 ust.6 projektu umowy w ustalonych terminach, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust.1 projektu umowy. Za niedopełnienie tego wymogu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne o których mowa w §11 ust.3 pkt.4 projektu umowy. WARUNKI GWARANCYJNE: Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji, na opisanych poniżej warunkach: 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym na wykonane prace i w tym czasie zobowiązuje się do usuwania wszelkich wykrytych błędów i usterek do 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji może wynieść 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji , Zamawiający przyjmie 48 miesięcy. Oferta z okresem gwarancji krótszym od 24 miesięcy zostanie odrzucona. 2. Termin gwarancji liczony jest od dnia ostatecznego odbioru całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego ostatecznym protokołem bezusterkowego odbioru wykonanych prac geodezyjnych. 3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac wygasają z upływem 2 lat od dnia ostatecznego odbioru całości przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na zadanie w wysokości 2.500,00 zł Wadium dla każdej części musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. 18.06.2019 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, nr konta 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Tytułem: wadium sprawa nr OR.272.25.2019.KSZCH 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ; b) zobowiązanie wymagane postanowieniami Części I, Rozdział 9, pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); d) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); e) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz f) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach