Przetargi.pl
Modernizacja systemu GIS w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-2015

Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6872066 w. 344 , fax. 084 6872066
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Roztoczański Park Narodowy
  ul. Plażowa 2 2
  22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
  tel. 084 6872066 w. 344, fax. 084 6872066
  REGON: 06136258900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.roztoczanskipn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu GIS w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2014-2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: zakup, dostawa z instalacją i sprawdzeniem: zestawów komputerów stacjonarnych, komputera przenośnego typu notebook z plecakiem, serwera, zasilacza UPS do serwera, zestawów oprogramowania systemowego, pakietów biurowych oraz oprogramowania antywirusowego do powyższych, plotera A0, skanera A0 z oprogramowaniem graficznym, drukarki A3, drukarki A4, klimatyzatora do serwerowni, switch do serwerowni, a także wyposażenia uzupełniającego: dalmierzy laserowych, dysków zewnętrznych, aparatu cyfrowego z GPS i kompasem, lornetki, latarki-czołówki LED, średnicomierza, taśmy mierniczej, oprogramowania do zarządzania, eksplorowania, przesyłania plików. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia 177384,55 PLN. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 19 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w kwocie 5.300,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.roztoczanskipn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach