Przetargi.pl
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich, Gmina Świercze”

GMINA ŚWIERCZE ogłasza przetarg

 • Adres: 06-150 Świercze, Kolejowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŚWIERCZE
  Kolejowa 2
  06-150 Świercze, woj. mazowieckie
  REGON: 130378491
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://swiercze.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich, Gmina Świercze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich, Gmina Świercze. Zakres prac obejmuje w szczególności:1) Wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.2) Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem na oprawy LED.3) Dostawa i montaż klimatyzatorów sufitowych z funkcja grzania o mocy minimum 5 kW4) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW – zakres prac obejmuje opracowanie projektu wykonawczego instalacji, kompleksowy montaż instalacji, wykonanie instalacji uziemiającej do wykonanej instalacji, uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych uzgodnień, uruchomienie instalacji z wykonanie pomiarów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu,2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa minimalne warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie posiadał opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w kwocie minimum100 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i udziałem własnym lub/i franszyzą nie wyższą niż 10% należnego odszkodowania lub 10 000zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał w:a) wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumentyZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie robót budowlanych iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- roboty budowlane polegające na wykonaniu co najmniej:1) dwóch robót polegających na montażu klimatyzatorów o mocy minimum 3,5 kW o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000,00zł każda robotaoraz2) dwóch robót polegających na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie instalacji fotowoltaicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda robota, oraz załączy dowody dotyczące tych robót określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Ocena warunku dokonana będzie metodą spełnia - nie spełniab) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, się dysponowaniem do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującymi kluczowymi osobami:1) Kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: wykształcenie techniczne, doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych – 5 lat licząc od daty otrzymania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, zrzeszonego we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów BudownictwaWszystkie wymagane kluczowe osoby winny posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach