Przetargi.pl
„Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard”

Gmina Białogard ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. Wileńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3124401, 3121162 , fax. 943 127 844
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białogard
  ul. Wileńska 8
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3124401, 3121162, fax. 943 127 844
  REGON: 53206200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-bialogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac w budynkach świetlic wiejskich, szczegółowo opisanych w Załącznikach nr 7 i nr 8 do SIWZ: 1) Budynek w miejscowości Żelimucha, działka o numerze ewidencyjnym 99/4: - prace rozbiórkowe; - wykonanie podłoża i posadzek; - wykonanie tynków, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych i malowania; - termomodernizacja ścian zewnętrznych nadziemnych oraz ścian fundamentowych; - montaż daszku nad wejściem; - wykonanie nawierzchni nieutwardzonych: trawnik z drzewkami; - wykonanie nawierzchni utwardzonych; - ustawienie elementów małej architektury; - wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej; - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej. 2) Budynek w miejscowości Buczek, działka o numerze ewidencyjnym 304/2: - prace rozbiórkowe; - wykonanie podłoża i posadzek; - wykonanie tynków, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych i malowania; - instalacja nawiewu ciepłego powietrza z kominka oraz systemu rur z kratkami w obudowie z płyt G-K; - termomodernizacja ścian zewnętrznych nadziemnych oraz ścian fundamentowych; - montaż daszku nad wejściem; - wykonanie podjazdu (pochylni dla niepełnosprawnych) i schodów zewnętrznych; - wykonaniem nawierzchni utwardzonych; - wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej; - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach