Przetargi.pl
Modernizacja strefy szatni, natrysków i toalet oraz części korytarza w budynku „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”

"Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326390561 , fax. 6390569
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o.
  Aleja Róż 1
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 326390561, fax. 6390569
  REGON: 26791560700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nemo-wodnyswiat.pl/index.php?page=bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja strefy szatni, natrysków i toalet oraz części korytarza w budynku „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych modernizacji strefy szatni, natrysków i toalet oraz części korytarza w budynku „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, postanowieniami zawartymi w treści przyszłej umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, przedmiar robót załącznik nr 6 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach