Przetargi.pl
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z przepompownią w m. Pozezdrze”

Gmina Pozezdrze ogłasza przetarg

 • Adres: 11-610 Pozezdrze, 1 Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 427 90 06, , fax. 87 427 93 33
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pozezdrze
  1 Maja 1a
  11-610 Pozezdrze, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 427 90 06, , fax. 87 427 93 33
  REGON: 79067128300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pozezdrze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z przepompownią w m. Pozezdrze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji uzgodnień oraz pozwolenia na budowę na realizację przez Zamawiającego robót budowlanych pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z przepompownią w m. Pozezdrze”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac projektowych został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca zaprojektował do budynku Stacji Uzdatnia Wody w Pozezdrzu instalację fotowoltaiczną która będzie połączona z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Wyprodukowana energia wykorzystana będzie na potrzeby własne budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 8, który jest integralna częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. Projekty muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa budowlanego. Przy projektowaniu należy uwzględnić nowelizację przepisów prawa budowlanego które weszły lub wejdą w życie w roku 2020 r. Każdy egzemplarz projektu we wszystkich branżach powinien być trwale oprawiony. b) Kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formie pozwalającej na edycję i sprawdzenie. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD). Kosztorys inwestorski (dla każdej branży) musi być wykonany, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony wraz z przedmiarem robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia. c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonaną zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), (zapis w formacie z rozszerzeniem „doc”). d) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia - materiałów i uzgodnień do wykonania poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych. e) W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 7 dni od daty go zawiadomienia. f) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam. g) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. h) Uzyskanie pozwolenia na budowę, i) Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji. j) Gwarancja udzielona zostaje na czas określony wskazany w ofercie wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie wykonawcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wg. załącznika nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia – wg załącznika nr 6 do SIWZ (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach