Przetargi.pl
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice-Łatanice

Gmina Wiślica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-160 Wiślica, Okopowa 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiślica
  Okopowa 8
  28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010843
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wislica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice-Łatanice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowiPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu Skorocice - Łatanice długości 760 mb. na działkach położonych w miejscowościach:- Skorocice: 2.641/2, 2.641/3, 2.641/4, 1.240, 1.349, 1.350, 2.724, 1.1062,- Łatanice: 375/4, 800/1,800/2, 800/3, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 381/1, 381/2, 383, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392/1, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 398, 400/1Podstawowe parametry budowy sieci wodociągowejDługość sieci wodociągowej - 760 mb2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:1) Projekt budowlany stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ.2) Projekt geotechniczny posadowienia sieci wodociągowej w m. Skorocice-Łatanice, gmina Wiślica wraz z opinią i dokumentacją z badań podłoża gruntowego oraz jego przydatności do celów posadowienia obiektów stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ.3) Decyzja Nr 234/17 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stanowiąca Załącznik Nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach