Przetargi.pl
Modernizacja saunarium - Pływalnia Albatros, ul. Orląt Lwowskich 1 w Warszawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza przetarg

 • Adres: 02-495 Warszawa, gen. K. Sosnkowskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222501901
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
  gen. K. Sosnkowskiego 3
  02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222501901
  REGON: 015720381
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja saunarium - Pływalnia Albatros, ul. Orląt Lwowskich 1 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja saunarium - Pływalnia Albatros, ul. Orląt Lwowskich 1 w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach