Przetargi.pl
Modernizacja Sali konferencyjnej mieszczącej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Województwo Łódzkie-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-145 Łódź, Narutowicza 122
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
  Narutowicza 122
  90-145 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 380827452
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Sali konferencyjnej mieszczącej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja Sali konferencyjnej mieszczącej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi2. Roboty budowlane obejmują m.in.:- roboty rozbiórkowe- wykonanie instalacji elektrycznej- instalacja wentylacji sali konferencyjnej z zapleczem- roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych- kładzenie i wykładanie podłóg- malowanie, tapetowanie- instalowanie drzwi i podobnych elementów- instalowanie produktów metalowych i gotowych produktów- instalację elementów aranżacji wnętrza3. Dokumentacja powykonawczaDokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi zawartymi w Umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.Przez pojęcie/pojęcia: „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach