Przetargi.pl
Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej w Osieku

Gmina Galewice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-405 Galewice, Wieluńska 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 62/7838618 , fax. 62/7838625
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Galewice
  Wieluńska 5
  98-405 Galewice, woj. łódzkie
  tel. 62/7838618, fax. 62/7838625
  REGON: 250855073
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.galewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej w Osieku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej w Osieku w ramach realizacji projektu pt. : „Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice”2. Szczegółowy opis zamówienia: a) Modernizacja parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osieku o powierzchni ok. 540 m2 Prace obejmują m.in.:  demontaż i modernizacja listew przypodłogowych,  demontaż starej i montaż nowej listwy dylatacyjnej ok. 30m,  demontaż i montaż urządzeń i sprzętu (koszy, bramki, drabinki, itp.).  podwójne cyklinowanie podłogi oraz drobne prace naprawcze tej podłogi polegające na uzupełnieniu ubytków i wzmocnieniu klepek, uzupełnieniu szczelin, wymiana, naprawy miejscowe, itp.  dostarczenie lakierów oraz materiałów do wykonania modernizacji parkietu, gruntowanie podłogi po cyklinowaniu,  dwukrotne lakierowanie podłogi lakierem antypoślizgowym o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, przeznaczonym do parkietu w szkolnych salach gimnastycznych o dużej intensyfikacji użytkowania posiadającym atesty przeciwpożarowe oraz atesty higieniczny, malowanie kolorowych linii wyznaczających wskazane dyscypliny sportowe (piłka ręczna, piłka nożna halowa, koszykówka, siatkówka), b) Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza o łącznej powierzchni ok. 1740 m2Prace obejmują m.in:  przygotowanie sali gimnastycznej, pomieszczeń i zaplecza do odmalowania – demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach oraz ewentualne zabezpieczenie przez osłonięcie (w tym: demontaż i ponowny montaż włączników, gniazd sieciowych, grzejników, opraw oświetleniowych), dostarczenie farb oraz materiałów do wyrównania powierzchni ścian, odpowiednie zabezpieczenie ościeżnic, okien, podłóg, drzwi, armatury przed malowaniem (poprzez zabezpieczenie tekturą falistą i folią, zaklejenie taśmą malarską itp.), przygotowanie powierzchni tynków pod odmalowanie ze szpachlowaniem nierówności, pęknięć ścian, likwidacja przebarwień, skrobaniem ścian i wtapianiem siatki w pęknięcia, Przygotowanie powierzchni tynków pod odmalowanie (gruntowanie powierzchni), Malowanie farbą koloru wybranego przez Zamawiającego do uzyskania pełnego pokrycia, Po robotach malarskich zostanie przywrócony porządek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn.zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w RBSO/Galewice97 9256 0004 5500 0257 2000 0010z adnotacją: „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej w Osieku. „znak sprawy RIiRG.MOS.1.IG.2022”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunkuZamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Galewice,7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach