Przetargi.pl
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza przetarg

 • Adres: 58-260 Bielawa, ul. Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 8334-255 , fax. 748 335 838
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Bielawa
  ul. Plac Wolności 1
  58-260 Bielawa, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 8334-255, fax. 748 335 838
  REGON: 89071782300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie polegająca na wygłuszeniu sali, montażu nowego nagłośnienia oraz remoncie zaplecza sanitarno-szatniowego i korytarzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach