Przetargi.pl
Modernizacja rozdzielni głównej w budynku hali H-A2 - sektor 4 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-549/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja rozdzielni głównej w budynku hali H-A2 - sektor 4 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-549/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień dla zadania: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45421134-2 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111200-0 Roboty ziemne 45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych 45421100-5 Instalowanie drzwi 45410000-4 Tynkowanie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 Roboty malarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45314310-7 Układanie kabli 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45452000-0 Wykończeniowe roboty budowlane Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji rozdzielni głównej budynku hali H-A2 - sektor 4 polegającym na przebudowie i wydzieleniu z pomieszczenia gospodarczego pomieszczenie pod rozdzielnie oraz modernizacji przylegającego pomieszczenia toalety (WC + przedsionka) w budynku hali H-A2. Zakres prac obejmie w szczególności: A. Przebudowa pomieszczenia Rozdzielni Głównej: 1. Roboty budowlane: • budowa kanału kablowego betonowego • gruntowanie betonu + malowanie farbą do betonu • montaż ceowników ocynkowanych • wykonanie wyprawy tynkarskiej • montaż ściany g-k • montaż drzwi • szpachlowanie, gruntowanie, malowanie emulsją akrylową ścian i sufitu 2. Roboty elektryczne: • demontaż istniejącej rozdzielnicy • montaż nowej rozdzielnicy • montaż tras kablowych • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej • montaż nowej instalacji elektrycznej • montaż oświetlenia podstawowego i awaryjnego • montaż UPS-a wraz z implementacją danych • wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych • inne prace wynikające z dokumentacji projektowej B. Przebudowa pomieszczenia toalety: 1. Roboty budowlane: • montaż nadproża • wykonanie nowej wylewki betonowej wraz ze zbrojeniem • montaż ściany g-k (płyta wodoodporna) profil 75 + wełna mineralna • montaż stelaża • montaż płyty OSB • montaż okładzin z płyt g-k • wykonanie wyprawy tynkarskiej cem-wap • ułożenie płytki gres 29.7x29.7cm na kleju na ścianach i posadzce • montaż drzwi wejściowych drewnianych • montaż samozamykacza • szpachlowanie, gruntowanie, malowanie emulsją akrylową ścian i sufitu 2. Roboty elektryczne: • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej • montaż nowej instalacji elektrycznej • montaż tras kablowych • montaż oświetlenia podstawowego • montaż podgrzewacza pojemnościowego pod umywalką • montaż wentylatora EDM 80 zintegrowanego z oświetleniem • wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych • inne prace wynikające z dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu: - robót demontażowych - robót murarskich - robót tynkarskich i malarskich - robót zbrojeniowych - robót betoniarskich - robót izolacyjnych - robót spawalniczych - montażu ślusarki wewnętrznej - montażu konstrukcji stalowych - robót wykończeniowych - układaniu kabli elektrycznych - montażu instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez: • co najmniej dwie osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; • co najmniej dwie osoby posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1 kV Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedną osobę. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • Pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 nr SWIFT: PKO PP LPW Zamawiający przypomina, że za skutecznie wniesione wadium uznaje się zaksięgowanie kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. • Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony i podpisany Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 wraz z integralną częścią którą stanowić będzie Kosztorys ofertowy (zawierający wycenione wszystkie pozycje) do SIWZ . 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 3. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 3.Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach