Przetargi.pl
Modernizacja rozdzielni elektrycznej w ramach zadania: Modernizacja Szpitala Powiatowego - etap III

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 5065100 , fax. 25 7591666
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 37
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 25 5065100, fax. 25 7591666
  REGON: 71235110000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzileny publiczny zespół opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja rozdzielni elektrycznej w ramach zadania: Modernizacja Szpitala Powiatowego - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i konserwacją baterii kondensatorów do redukcji energii elektrycznej głównej Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zadanie zrealizowane jako Modernizacja rozdzielni elektrycznej w ramach „Modernizacja Szpitala Powiatowego – etap III” Zamawiający wymaga aby dostarczone i zamontowane urządzenia zapewniały Zamawiającemu redukcję energii elektrycznej biernej w granicach 90% - 100%. Obserwacja redukcji energii elektrycznej biernej sprawdzana będzie na bieżąco na podstawie przeprowadzonej analizy wskazań z faktur obciążeniowych za dystrybucję. Analizie poddawane zostaną dane o ilości przesłanej energii wyrażone w kVarh. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia w ramach umowy przeglądów i konserwacji zamontowanych urządzeń wraz z zapewnieniem, że awaria zainstalowanych urządzeń nie będzie miała żadnego wpływu na dostawę energii elektrycznej dla obiektów SPZOZ przy ul. Szpitalnej 37. Zamawiający wymaga aby użyte do realizacji umowy urządzenia, materiały posiadały certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności PN, aprobaty techniczne. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień pozwalających pełnić samodzielne funkcje techniczne w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Od Wykonawcy wymaga się uprawnień niezbędnych do realizacji umowy. Wykonawca odpowiadał będzie za bezpieczeństwo podczas wykonywania dostaw/robót. Gwarancja min. 24 m-ce licząc od daty odbioru robót. Pomiar energii biernej indukcyjnej/pojemnościowej wykonanej w lokacji Mińsk Mazowiecki ul. Szpitalna 37 rozdzielnia główna – załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach