Przetargi.pl
Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka

Gmina Strachówka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-282 Strachówka, ul. C. K. Norwida
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 562 828, , fax. 257 562 829
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strachówka
  ul. C. K. Norwida 6
  05-282 Strachówka, woj. mazowieckie
  tel. 257 562 828, , fax. 257 562 829
  REGON: 71158272400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strachowka.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1. Miejsce realizacji zamówienia: jednostka ewidencyjna: 143410_2, STRACHÓWKA obręb ewidencyjny: 0018, STRACHÓWKA numer ewidencyjny działek: 230, 242 2. Opis stanu istniejącego: W stanie istniejącym działka nr ew. 230 jest działką budowlaną, na której znajduje się budynek Urzędu Gminy (fragment), budynek przeznaczony do rozbiórki, budynek magazynowy (przewidziany do remontu w ramach niniejszej inwestycji), budynek gospodarczy (przewidziany do rozbiórki w ramach wniosku) oraz utwardzenia terenu w postaci kruszywa oraz zieleń (trawniki oraz zakrzewienia). Powierzchnia działki wynosi 0,33 ha. Teren działki jest stosunkowo płaski. 3. Opis stanu projektowanego: W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego, remont istniejącego budynku oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej, ustawienie ogrodzenia panelowego z podmurówką prefabrykowaną z bramami i furtką, ustawienie tablic informacyjnych drewnianych, nasadzenia drzew i rozplantowanie ziemi i obsianie trawą. 4. Roboty rozbiórkowe: 1) Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego Rozbiórka będzie się odbywała na podstawie zgłoszenia zamiaru rozbiórki z dnia 12.06.2017 r., według dokumentacji rozbiórki będącej załącznikiem do niniejszej SWIZ. 2) Rozbiórki innych elementów Do rozebrania jest istniejące ogrodzenie z siatki drucianej wysokości ok. 1,60 m wraz ze słupkami stalowymi rurowymi i podmurówką betonową, która jest mocno zdewastowana. Długość ogrodzenia do rozbiórki ok. 80 m. Usunięciu podlegać będą zakrzewienia oraz karpiny zlokalizowane w obszarze inwestycji. Powierzchnia zakrzewień ok. 150 m2, liczba karpin ok. 10 szt. Przed przystąpieniem do robót związanych z utwardzeniem terenu zdjęta będzie warstwa kruszywa wraz z jej wywiezieniem. Grubość warstwy ok. 10 cm i powierzchnia ok. 500 m2. Ponadto zdjąć należy warstwę ziemi urodzajnej gr. ok. 20 cm. Część ziemi będzie wykorzystana do rozplantowania, nadmiar ziemi będzie wywieziony. 5. Roboty remontowe: 1) Remont istniejącego budynku Istniejący budynek ma wymiary w rzucie 6,00 m x 8,00 m. Ściany murowane z pustaków grubości 24 cm. Wysokość budynku 4,50 m. Dach jednospadowy, pokrycie z płyt azbestowych. Bramy garażowe drewniane o wym. ok. 2,50 x 2,50 m. Posadzka betonowa. W ramach robót posadzka grubości ok. 10 cm będzie skuta. Podłoże będzie zagęszczone wylany chudy beton gr. 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, izolacja cieplna ze styropianu 10 cm oraz wylewka betonowa gr 5 cm, zbrojona siatką z drutów 2 mm. Na wierzchu płytki gresowe z cokołem 10 cm na ścianach dookoła. Na ścianach zostaną wykonane tynki cementowo – wapienne gr. 1,2 mm. Malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi. Pokrycie dachowe z płyt azbestowych zostanie rozebrane i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istniejąca więźba dachowa drewniana zostanie zabezpieczona poprzez impregnację dwukrotną środkiem przeciwgrzybicznym i przeciw owadom. Na więźbie będzie wykonana izolacja z folii wiatroszczelnej, zostaną wykonane łaty i kontrłaty drewniane 5 x 5 cm oraz pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Rynny oraz rury spustowe z PVC. Na ścianach zostanie wykonana izolacja z płyt styropianowych gr. 10 cm. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. Cokół wys. ok 30 cm będzie obłożony płytkami. Dookoła budynku zostanie wykonana opaska szer. 30 cm z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Na elewacji zostanie wykonana tablica (szablon) lub napis z elementów styropianowych z napisem „GMINA STRACHÓWKA Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” Drewniane bramy (2 szt.) garażowe zostaną wymienione na nowe, panelowe, docieplone. 6. Roboty instalacyjne: 1) Wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych istniejącego budynku oraz wiat stalowych. W ramach robót instalacyjnych należy wykonać: a) instalację elektryczną zasilającą remontowanych budynek (instalacja 3-fazowa), b) instalację elektryczną zasilającą wiaty stalowe, c) oświetlenie PSZOK w ilości 4 lamp ledowych, d) przyłącze wodociągowe wraz z instalacją w remontowanym budynku, e) przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba wraz z instalacją w remontowanym budynku, 7. Roboty budowlane: 1) Budowa 4 szt. wiat Budowa 4 wolnostojących wiat o konstrukcji stalowej będzie prowadzona na podstawie zgłoszenia robót z dnia 29.06.2017 r., według dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. 2) Wykonanie utwardzenia terenu Utwardzenie terenu będzie wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 (3 cm), podbudowie z kruszywa łamanego betonowego stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy 20 cm oraz warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm. Zabrukowanie ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 25 cm. Powierzchnia utwardzenia około 945 m2. 3) Wykonanie ogrodzenia W ramach budowy ogrodzenia będzie wykonane: a) montaż słupków stalowych o wymiarach w przekroju 60 x 40 x 2 mm wraz z fundamentami z betonu na głębokość większą lub równą głębokości przemarzania, b) montaż betonowej podmurówki systemowej o wymiarach 2460 x 200 x 50 mm, c) montaż paneli ogrodzeniowych systemowych z drutów stalowych Ø min. 4 mm o wymiarach 2500 x 1600 mm , d) montaż furtki o wymiarach 1500 x 1800 mm z paneli ogrodzeniowych systemowych, e) montaż 2 bram o wymiarach 5000 x 1800 mm z paneli ogrodzeniowych systemowych, Długość ogrodzenia z wyłączeniem furtki i bramy – ok. 115 m, Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Kolory: panele ogrodzeniowe i słupki – RAL 6005 lub inny uzgodniony z Zamawiającym, podmurówka – naturalny kolor betonu 4) Wykonanie drewnianych tablic informacyjnych z przeznaczeniem na informacje edukacyjne dotyczące segregowania odpadów – 5 sztuk. Tablica drewniana z drewna litego . Stelaż z kantówki 8 x 8 cm, posadowiony w fundamencie z betonu C10/12 o wym. 50 x 50 cm i na głębokość przemarzania. Tablica z desek grubości min. 25 mm. Wymiary tablicy 120 x 100 cm. Daszek tablicy z desek. Tablica pomalowana lakierobejcą. 5) Sadzenie młodych drzew i krzewów Drzewa do nasadzenia – sztuk 31, gatunek lipa lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 6) Rozplanowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawą 7) Wyrównanie terenu po prowadzonych robotach z wykorzystaniem ziemi z odkładu. Obsianie mieszanką traw. Powierzchnia obsiewu – ok. 350 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony następującymi dokumentami: 1) Przedmiarem Robót – stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 2) Dokumentacja Techniczną – stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ; 3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz czynności, jakie będą one wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pod rygorem zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 3 Ustawy i w konsekwencji nie zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oznacza to, że w przypadku polegania na doświadczeniu innego podmiotu, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, z treści przedłożonego dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać, że podmiot ten będzie brał rzeczywisty udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, na zasadzie podwykonawstwa. Tylko wówczas doświadczenie, które ten podmiot posiada, znajdzie przełożenie na realizację zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.2. SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.1. SIWZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp i opisanych w pkt 5.3. SIWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp i opisanych w pkt 5.1. SIWZ, należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodne z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 4. Dokument, który wykonawca składa w postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp: 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg Załącznika Nr 2a do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Na ofertę składają się: 1. Formularz ofertowy przygotowany- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. Kosztorys ofertowy sporządzony według zasad określonych w rozdz. 12 SIWZ, 3. Tabela wartości elementów scalonych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ 4. Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (załącznik zał. nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach