Przetargi.pl
Modernizacja punktów świetlnych w obiekcie hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1

Powiat Goleniowski ogłasza przetarg

 • Adres: 72100 Goleniów, ul. Dworcowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 471 02 65 , fax. 91 471 02 00
 • Data zamieszczenia: 2018-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Goleniowski
  ul. Dworcowa 1
  72100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 471 02 65, fax. 91 471 02 00
  REGON: 81168412000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-goleniowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja punktów świetlnych w obiekcie hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. „Modernizacja punktów świetlnych w obiekcie hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1” Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych. Zakres prac obejmuje: – Demontaż istniejącego oświetlenia podstawowego. – Rozdzielnia oświetlenia hali sportowej. – Wymiana punktów świetlnych na hali sportowej w technologii LED Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: a) Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfika¬cji, b) Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, c) Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami doko¬nano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkow¬skiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podsta¬wowymi, d) Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. • Użyte wyroby muszą posiadać atesty Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom. Podczas wykonywania robót montażowych instalacji elektrycznych należy stosować następujące materiały i wyroby: • kołki rozporowe plastykowe • OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - TYP 2 • Oprawy oświetleniowe awaryjnego - TYP 1 • przewody NKGs 3x1,5mm2 750 V • przewody NKGs 5x1,5mm2 750 V • puszki • rury winidurowe • Siatka ochronna dla oprawy awaryjnej • uchwyty • złączki Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: · Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, · Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym, · Protokoły odbiorów częściowych, · Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, · Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz: • Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace i zbadać ich dostępność. • Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa – Załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu i 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie. W przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie wymagane warunki musi spełniać każdy ze wspólników. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z ww. dokumentów, konieczne jest złożenie stosownego pełnomocnictwa, sporządzonego na załączniku Nr 2 do SIWZ lub innego równoważnego. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach