Przetargi.pl
Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3213193 , fax. 91 3215995
 • Data zamieszczenia: 2021-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  ul. Wojska Polskiego 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3213193, fax. 91 3215995
  REGON: 81168429000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.swinoujscie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na inwestycji pn.„Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” przy ul. 1Maja w Świnoujściu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowlanych oraz sporządzenie wszelkich dodatkowych opracowań koniecznych do dopuszczenia budowanego obiektu do użytkowania (m.in. kompletnej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uzyskania decyzji UM w Szczecinie ws. ustalenia linii brzegu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45241000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach