Przetargi.pl
Modernizacja przyłącza zbiornika ciekłego tlenu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Hubalczyków
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8460620, 8460621 , fax. 598 460 621
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
  Hubalczyków 1
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8460620, 8460621, fax. 598 460 621
  REGON: 77090151100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja przyłącza zbiornika ciekłego tlenu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na podłączeniu dodatkowego zbiornika ciekłego tlenu wraz z parownicą poprzez układ redukcyjny do sieci gazów medycznych Szpitala. 2. Zakres praz obejmuje w szczególności: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia zbiornika wraz z parownicą do sieci gazów medycznych szpitala – przy projektowaniu należy uwzględnić wytyczne dostawcy zbiornika i parownicy dostarczone przez Zamawiającego, projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla obiektów leczniczych; 2.2. Modyfikację przyłącza zbiornika ciekłego tlenu w celu integracji nowego, dodatkowego zbiornika rezerwowego tlenu i parownicy. Dostawa i montaż w budynku tlenowni dodatkowego węzła redukcyjnego o wydajności min 200 m3/h. 2.3. Wykonanie rezerwowania sieci zewnętrznej tlenu poprzez włączenie istniejącego rurociągu do kolektora w budynku A. 2.4. Wykonanie prób instalacji gazów wg normy PN EN ISO 7396-1 2.5. Wydanie certyfikatu zgodności dla wykonanej sieci gazów medycznych zgodnie z dyrektywą med. 93/42/EEC. 2.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach