Przetargi.pl
Modernizacja przewodów spalinowych wraz z wymianą kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego 2, Malczewskiego 4, Iszkowskiego 1 w Nowym Sączu

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16a/23
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 5401170, 5401180 , fax. 018 4470562
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu
  ul. 29 Listopada 16a/23 16a/23
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 5401170, 5401180, fax. 018 4470562
  REGON: 49078105800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs-nowysacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja przewodów spalinowych wraz z wymianą kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego 2, Malczewskiego 4, Iszkowskiego 1 w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizowane zadanie modernizacja przewodów spalinowych z wymianą kotłów gazowych dwufunkcyjnych z komorą otwartą na kotły gazowe dwufunkcyjne z komorą zamkniętą w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego 2, Malczewskiego 4, Iszkowskiego 1 w Nowym Sączu obejmuje: - wbudowanie przewodu rurowego wykonanego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w przewód kominowy którym będzie doprowadzone powietrze atmosferyczne potrzebne do procesu spalania gazu przez piece gazowe dwufunkcyjne z komorą zamkniętą, i odprowadzające spaliny do atmosfery, - demontaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych z komorą otwartą, - montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych z komorą zamkniętą, - podłączenie kotłów do przewodów kominowych - uruchomienie i regulacja kotłów, - wykonanie prób szczelności wraz ze sporządzeniem protokołu szczelności instalacji gazowej i wodnej, - czyszczeniu przewodów spalinowych z zanieczyszczeń, - sporządzenie protokołów kominiarskich ze sprawdzenia prawidłowości wykonanych przewodów i podłączenia pieców gazowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 511350007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert tj. nie później niż do dnia 25.09.2009r. do godz. 13.00. 2. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca którego oferta nie będzie zabezpieczona jedną z wymienionych form wadium, zostanie wykluczony, zaś ofertę uznaje się za odrzuconą. 4. Wadium w pieniądzu : a) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego: Łącki Bank Spółdzielczy Oddział Nowy Sącz nr : 93 8805 0009 0000 6158 2005 0001 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu na Modernizację przewodów spalinowych z wymianą kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego 2, Malczewskiego 4, Iszkowskiego 1 w Nowym Sączu b) Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego - do oferty należy załączyć kserokopię przelewu. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 5. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych ustawą - oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego natomiast kserokopię należy załączyć do oferty. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w ust. 2 lit. b, c, d, e powinien zostać przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego, w treści tych gwarancji i poręczeń nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje i poręczenia muszą być wystawione na Zamawiającego i określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje i poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających za specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawy prawo zamówień publicznych, uznane zostaną jako nie spełniające warunków specyfikacji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. a) i b) wymagane jest a) dysponowanie przez Wykonawcę wymienionymi osobami. Pod uwagę będą brane oferty, co do których Wykonawca udokumentuje, że osoby te posiadają wymagane prawem budowlanym uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia tzn. pod uwagę będą brane oferty do których załączono zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz wymagane prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych, spalinowych i wentylacyjnych Wszyscy kierownicy robót budowanych legitymować się muszą minimum 5 letnim stażem pracy w danej branży licząc od daty wydania uprawnień budowlanych oraz dodatkowo, minimum 2 letnim doświadczeniem w zakresie pełnienia obowiązków kierownika budowy przy realizacji instalacji gazowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3. UWAGA W przypadku oferty wspólnej wymagania mają spełnić łącznie wszyscy wykonawcy - pod uwagę będzie brany łączny potencjał wykonawców. b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia: pod uwagę będą brane oferty, w których przedłożono wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Zmawiający uzna, że warunek ten został spełniony, gdy Wykonawca: - wykonał nie mniej niż 3 zamówienia o charakterze podobnym - w zakresie dotyczącym wbudowania przewodów rurowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w przewodach kominowych doprowadzających powietrze atmosferyczne na potrzeby spalania gazu w piecach gazowych dwufunkcyjnych z komorą zamkniętą oraz odprowadzenia spalin z instalacji. UWAGA W przypadku oferty wspólnej wymagania mają spełnić łącznie wszyscy wykonawcy - pod uwagę będzie brany łączny potencjał wykonawców. c) posiadanie potencjału technicznego w tym: pod uwagę będą brane oferty, w których wykonawcy (o ile nie mają siedziby w Nowym Sączu) wykażą, że do realizacji zamówienia ustanowią w Nowym Sączu pracownika upoważnionego do odbioru wszelkiej korespondencji i oświadczeń Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i innych osób uczestniczących w realizacji robot budowlanych, a także posiadają odpowiedni lokal biurowy w Nowym Sączu, w którym przechowywane będą odpowiednio zabezpieczone dokumenty związane z realizacją umowy oraz odbywać się będą narady w toku realizacji robot budowlanych (lub posiadają zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takiego lokalu i osób zdolnych do wykonania zamówienia - ustanowią takiego pracownika). UWAGA W przypadku oferty wspólnej wymagania mają spełnić łącznie wszyscy wykonawcy - pod uwagę będzie brany łączny potencjał wykonawców. 2) W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. c) wymagane jest, pod uwagę będą brane oferty, w których Wykonawca: a) wykaże że jego firma w okresie trzech ostatnich latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, określone w specyfikacji i załączonych dokumentach jako lata 2006, 2007 i 2008, jest stabilna finansowo w stopniu zapewniającym ciągłość realizacji zamówienia, tzn. pod uwagę będą brane oferty, w których Wykonawca osiągnął: sprzedaż netto w każdym roku obrotowym nie mniejszą niż 500.000 zł. UWAGA W przypadku oferty wspólnej wymagania mają spełnić łącznie wszyscy wykonawcy - pod uwagę będzie brany łączny potencjał wykonawców. b) posiada polisę ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie niższej niż 500.000 zł i w żaden sposób nie ograniczającej prawo Zamawiającego do dochodzenia minimum tej kwoty. UWAGA W przypadku oferty wspólnej wymagania mają spełnić łącznie wszyscy wykonawcy - pod uwagę będzie brany łączny potencjał wykonawców. 3. W zakresie spełnienia określonych warunków ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach na podstawie przedłożonych dokumentów. 4. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i specyfikacji w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające: a. komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją, b. wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania c. oferty wykonawców, którzy nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami. Zamawiający wzywa Wykonawców w razie zaistnienia przesłanek ustawowych do złożenia określonych oświadczeń lub dokumentów, a także może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub dokumentów. 6. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wyżej określoną wymagania powinni spełnić wspólnie Wykonawcy. Pozostałe wymagania każdy Wykonawca musi spełnić indywidualnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu uczestniczenia w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) w przypadku podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.) - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu i części wykonywanych przez nich czynności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3; g) wykaz wykonanych zamówień wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane należycie - wykaz ma spełniać wymagania zawarte w Rozdziale V ust.2 pkt 1 lit b) specyfikacji i według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji h) informacja lub zobowiązanie dotyczące potencjału technicznego w zakresie określonym w rozdziale V ust 2 pkt 1 lit c) i) sprawozdanie finansowe , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów (informacji finansowej według wzoru podanego w załączniku nr 5 określającej obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres trzech ostatnich lat obrotowych (2006. 2007 i 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - według wymagań określonych w Rozdziale V ust.2 pkt 2 lit a) specyfikacji; j) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości określonej w Rozdziale V ust.2 pkt 2 lit b) specyfikacji. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz.U Nr 87, poz.605 z późn.zm./ 4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, a także ich nie uzupełnienie lub nie wyjaśnienie w terminie postawionym przez zamawiającego w wezwaniu o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę także, jeśli stwierdzi, że złożone dokumenty nie spełniają wymogów niniejszej specyfikacji, ustawy lub są nieprawdziwe. 5. Oferta oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt.1 należy przedstawić w formie oryginału zaś dalsze dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt.2 niniejszego rozdziału należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną w Rozdziale V określono które wymagania powinni spełnić wspólnie Wykonawcy i dokumenty dotyczące tych wymagań powinny potwierdzać łącznie spełnienie warunków przez Wykonawców składających ofertę wspólną. Pozostałe dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunków przez każdego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stbs-nowysacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną