Przetargi.pl
Modernizacja/przebudowa/remont 3 mieszkań przeznaczonych na najem socjalny lokali.

Gmina Trzebinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-540 Trzebinia, Marszałka Piłsudskiego 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 327111045, 327111046
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebinia
  Marszałka Piłsudskiego 14
  32-540 Trzebinia, woj. małopolskie
  tel. 327111045, 327111046
  REGON: 276258032
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja/przebudowa/remont 3 mieszkań przeznaczonych na najem socjalny lokali.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja/przebudowa/remont 3 mieszkań przeznaczonych na najem socjalny lokali w zakresie:1.) Lokal nr 10 przy ul. Kościuszki 25 w Trzebinia) Prace obejmują roboty budowlane w zakresie:• Instalacji elektrycznych• Instalacji wod- kan• Robót ogólnobudowlanychb) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót• przedmiar robót2.) Lokal nr 14 przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 53 w Trzebinia) Prace obejmują roboty budowlane w zakresie:• Instalacji elektrycznych• Instalacji wod- kan• Robót ogólnobudowlanychb) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót• przedmiar robót3) Lokal nr 11 przy ul. Słowackiego 47 w TrzebiniI. Prace obejmują roboty budowlane w zakresie:• Instalacji elektrycznych• Instalacji wod- kan• Robót ogólnobudowlanychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robótb. przedmiar robótZakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:a. organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;b. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;c. ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;d. zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;e. zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia;f. po zakończeniu robót uporządkowaniu terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;g. odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac przy realizacji zadania od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia. Za podstawę określenia wartości i zakresu zadania inwestycyjnego należy przyjąć opracowaną dokumentacją projektową obejmującą Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w pomocniczym przedmiarze robótbudowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będących załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach