Przetargi.pl
„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0002 Gościeradów, gm. Gościeradów” - na dł. 0,350 km.

Gmina Gościeradów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-275 Gościeradów, Gościeradów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 381 105 , fax. 158 381 140
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościeradów
  Gościeradów 61
  23-275 Gościeradów, woj. lubelskie
  tel. 158 381 105, fax. 158 381 140
  REGON: 83040964300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0002 Gościeradów, gm. Gościeradów” - na dł. 0,350 km.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0002 Gościeradów, gm. Gościeradów na odcinku 0,350 km. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze a. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,35 km, b. ścinanie i karczowanie zakrzaczeń i odrostów (na poszerzeniu) – 0,02 ha, 2) Roboty ziemne a. wykonanie koryta na poszerzeniu dla nawierzchni drogi – 94,5 m3, 3) Podbudowa: a. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu – 630,0 m2, b. profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z kruszywa – 1050,0 m2, c. wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. warstwy 15,0 cm – 630,0 m2, d. wykonanie górnej warstwy podbudowy szer. 4,30m z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10,0 cm – 1505,0 m2, e. mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno górnej warstwy podbudowy (zużycie 0,8 kg/m2) – 1505,0 m2, 4) Nawierzchnia: a. wykonanie na szer.4,0m warstwy wiążącej AC 16 W 50/70, gr. warstwy gr. 4,00 cm – 1400,0 m2, b. wykonanie na szer.4,0m warstwy ścieralnej AC11 S50/70, gr. warstwy gr. 3,00 cm – 1400,0 m2, 5) Roboty wykończeniowe: obustronne , na szer. po 0,5 m utwardzenie poboczy kruszywem łamanym (analogia do podbudowy), gr. warstwy 10,0cm,– 350,0 m2, 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, uproszczona dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące załącznik nr 1a -1c do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy zobowiązani są (poza oświadczeniami wymienionymi wyżej) wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 1) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania (jeżeli dotyczy). 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach