Przetargi.pl
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. ew.417) w msc. Rąblów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+265,60

Gmina Wąwolnica ogłasza przetarg

 • Adres: 24-160 Wąwolnica, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 825 001 , fax. 81 8825001 wew. 40
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wąwolnica
  ul. Lubelska 39
  24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie
  tel. 818 825 001, fax. 81 8825001 wew. 40
  REGON: 43101979600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawolnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. ew.417) w msc. Rąblów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+265,60
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 107851L w miejscowości Zarzeka. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych obejmujących modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. ew.417) w msc. Rąblów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+265,60. Zakres robót obejmuje wykonanie: poszerzenia istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm o szerokości zmiennej w celu poszerzenia i uregulowania przebiegu drogi, profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mmm o śr. gr. 15 cm na jezdni i mijankach i szerokości 3,8m ( 5,3m na dwóch mijankach), wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm na jezdni szerokości 3,5m, ( 5m na dwóch mijankach) o pow. 1011,35 m2, wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75m o pow. 398,4m2. Wykonanie oznakowania pionowego. Obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe, inwentaryzacja. 3.2. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą:  Dokumentacja uproszczona,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  projekt stałej organizacji ruchu,  przedmiary robót,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach