Przetargi.pl
„Modernizacja (przebudowa) dróg położonych na terenie gminy Ryki”

GMINA RYKI ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8657110 , fax. 81 8657111
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RYKI
  ul. Karola Wojtyły 29
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 81 8657110, fax. 81 8657111
  REGON: 431020121
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja (przebudowa) dróg położonych na terenie gminy Ryki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia – „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Potok”, której zakres obejmuje m.in.:- roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, zdjęcie darniny),- rozbiórka istniejących obiektów: przepustu z kręgów betonowych, nawierzchni z kruszywa,- roboty ziemne,- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi,- wykonanie przepustu z kręgów żelbetowych,- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,- wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni warstwami z kruszywa i betonu asfaltowego,- profilowanie poboczy gruntowych i umacnianie ich kruszywem,- montaż oznakowania pionowego.Podstawowe dane inwestycji:- długość odcinka 325 m,- szerokość jezdni 4,5 m,- szerokość poboczy 2 x 0,50 m,- odwodnienie: powierzchniowe,- rodzaj nawierzchni: bitumiczna.UWAGA!Dokumentacja projektowa dołączona do postępowania obejmuje dłuższy odcinek drogi. W zakresie zamówienia do wykonania są roboty na odcinku od km 0+000 do km 0+325.Część 2 zamówienia – „Modernizacja nawierzchni drogi w m. Leopoldów ul. Wąska”, której zakres obejmuje m.in.:− roboty pomiarowe,− skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 1024,00 m2,− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 1024,00 m2,− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.Część 3 zamówienia – „Modernizacja nawierzchni drogi w m. Ogonów - Oszczywilk”, której zakres obejmuje m.in.:− roboty pomiarowe,− skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 3020,00 m2,− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 3020,00 m2,− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.Część 4 zamówienia – „Modernizacja nawierzchni drogi w m. Rososz”, której zakres obejmuje m.in.:− roboty pomiarowe,− skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy ,− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 1085,00 m2,− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 1085,00 m2,− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.Część 5 zamówienia – „Modernizacja nawierzchni drogi w m. Sierskowola”, której zakres obejmuje m.in.:Odcinek nr 1:− roboty pomiarowe,− skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 800,00 m2,− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 800,00 m2,− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.Odcinek nr 2:− roboty pomiarowe,− wyrównanie istniejącej podbudowy drogi kruszywem łamanym o grubości średniej warstwy 10 cm na powierzchni 500,00 m2,− skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa,− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 500,00 m2,− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 500,00 m2,− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.Odcinek nr 3:− roboty pomiarowe,− wyrównanie istniejącej podbudowy drogi kruszywem łamanym o grubości średniej warstwy 10 cm na powierzchni 580,00 m2,− skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa,− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 580,00 m2,− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 580,00 m2,− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.Część 6 zamówienia – „Modernizacja nawierzchni drogi w m. Stara Dąbia”, której zakres obejmuje m.in.:− roboty pomiarowe,− skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 2520,00 m2,− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 2520,00 m2,− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.Część 7 zamówienia – „Modernizacja nawierzchni drogi w m. Swaty”, której zakres obejmuje m.in.:− roboty pomiarowe,− wyrównanie istniejącej podbudowy drogi kruszywem łamanym o grubości średniej warstwy 10 cm na powierzchni 1680,00 m2,− skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa,− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 1680,00 m2,− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 1680,00 m2,− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.Część 8 zamówienia – „Modernizacja nawierzchni drogi w m. Oszczywilk”, której zakres obejmuje m.in.:− roboty pomiarowe,− skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 960,00 m2,− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości 3 cm na powierzchni 960,00 m2,− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach