Przetargi.pl
„Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach”

Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, Radzyńska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
  Radzyńska 1
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  REGON: 001288813
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs3losice.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ⦁ Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane na parterze i piętrze budynku szkoły, na które składają się następujące prace:1) rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju,2) rozbiórka cokolików,3) mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 5 do 10 cm, rozbiórka podłoża4) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer. do 15 cm (po skuciu płytek cokolika)5) wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu,6) podkłady betonowe grubości średnio ok. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2,7) posadzki cementowe, warstwy wyrównujące i samopoziomujące8) posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarket Optima lub równoważne z wywinięciem cokolika na ścianę,9) posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych10) rozebranie schodów z płytek na zaprawie i kleju11) rozbiórka cokolików12) przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża13) przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe14) okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm;15) okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. do 20 cm16) cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem,17) usunięcie i wywiezienie z budynku gruzu. ⦁ Kolorystyka i wzornictwo wykładziny i płytek do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac remontowych.⦁ Na wszystkie materiały przewidziane do wbudowania należy zyskać uprzednią akceptację Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela. ⦁ Przedmiar planowanych do wykonania robót budowlanych zawarty jest w Załączniku nr 6.⦁ Przedmiar stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.⦁ Zamawiający wskazuje, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest odbycie wizji lokalnej. ⦁ Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. ⦁ Wizji lokalnej można dokonać po wcześniejszym ustaleniu terminy z Zamawiającym.⦁ Przedmiot zamówienia może być wykonywany od 23 czerwca 2023 r.⦁ Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany do 14 sierpnia 2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach