Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń socjalno - szatniowych na wielofunkcyjnej hali sportowej A

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku ogłasza przetarg

 • Adres: 43-370 Szczyrk, Plażowa, 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
  Plażowa, 8
  43-370 Szczyrk, woj. śląskie
  REGON: 14273335600050
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń socjalno - szatniowych na wielofunkcyjnej hali sportowej A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczeń socjalno - szatniowych na wielofunkcyjnej hali sportowej A wraz z krytą pływalnią OBIEKT: Hala sportowa wielofunkcyjna z krytą pływalnią. LOKALIZACJA: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk, działka nr 1770/1. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje:1) Roboty modernizacyjne ogólnobudowlane w zakresie wykonania: A. Robót rozbiórkowychB. Robót ogólnobudowlanych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach