Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń drugiego piętra internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3212780 , fax. 91 3215995
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  ul. Wojska Polskiego 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3212780, fax. 91 3215995
  REGON: 81168429000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.swinoujscie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń drugiego piętra internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczeń drugiego piętra internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”. 2. Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, wykaz wycenionych elementów (załącznik nr 2 do umowy) oraz dokumentacja projektowa. 3. Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy. Modernizacja pomieszczeń obejmuje: I Strop nad piętrem II 1. Prace demontażowe - demontaż istniejących warstw sufitu nad II piętrem, zasadność usunięcia polepy zostanie ustalona w trakcie robót; 2. Prace nowe - płyty podłogowe gipsowo-włóknowe zespolone – gr. 2 x 12,5 mm– specjalny system p.poż. - płyty OSB SF-B gr. 25 mm (płyta OSB o klasyfikacji ogniowej B,s2,d0; - drewniane belki istniejące zaimpregnować do stopnia NRO; - wełna mineralna gr 10 cm; - konstrukcja stalowa do płyt GKF, profile CD60 – 60x27x0,6 na wieszakach; - paroizolacja z foli 0,2 mm; - płyty GKF 2 x 15 mm w pomieszczeniach mokrych płyty wodoodporne GKFI wykonane w specjalistycznym systemie p.poż; II Piętro II 1. Prace demontażowe: - rozbiórka fragmentów ścian nośnych i działowych; - demontaż okładziny drewnianej ścian korytarza – boazeria wys. ok 160 cm; - demontaż okładzin z płyt pilśniowych w pokojach – wys. ok 160 cm; - rozbiórka murowanych ścianek działowych w łazienkach; - demontaż okładzin z glazury w łazienkach; - demontaż wyposażenia łazienek; - demontaż stolarki drzwiowej; - demontaż warstw podłogowych na korytarzu w pokojach i łazienkach z zachowaniem sufitu podwieszanego na I piętrze z płyt GK; 2. Prace nowe: - po demontażach wypełnienie ubytków i wykonanie tynków cem-wap; - zamurowanie otworów drzwiowych, wykonanie nowych, zgodnie ze zmienionym układem; - wykonanie ścian działowych z płyt GK na stelażach metalowych; - wykonanie podłóg – obudowa stropu nad I piętrem – do klasy REI 60; - wykonanie sufitów podwieszanych - obudowa stropu nad piętrem II do klasy REI 60; - malowanie ścian i sufitów; - wykonanie okładzin ceramicznych ścian i podłóg; - montaż stolarki drzwiowej; - montaż sprzętu i mebli; Wentylacja Wykonać wentylację wywiewną we wszystkich pomieszczeniach II piętra; Instalacje sanitarne - instalacje CO należy wykonać zgodnie z projektem z tą różnicą, że zamiast rur miedzianych zastosować rury ze stali węglowej łączone na zacisk, instalacje wod-kan i hydrantową wykonać zgodnie z projektem. Instalacje elektryczne - instalacje elektryczne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy (Wadium w postępowaniu nr WIM.271.1.27.2020 pn.: „Modernizacja pomieszczeń drugiego piętra internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu”). 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz (wzór - zał. nr 7 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz (wzór - zał. nr 8 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór - zał. nr 6 do siwz); Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 i 2 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeśli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w formie gwarancji lub poręczenia), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu wadialnego – w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium; 8) celem przyznania punktów w kryterium oceny ofert zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym tych osób; 9) wypełniony „Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych” stanowiący załącznik nr 2.2 do siwz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 10) w razie zamiaru zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt 6 siwz), w celu weryfikacji jakości parametrów oferowanych rozwiązań równoważnych, zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określających parametry techniczne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach