Przetargi.pl
Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży

Gmina Stare Babice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-082 Stare Babice, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 722 95 36 , fax. 0-22 722 95 36
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Babice
  Rynek 32
  05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 722 95 36, fax. 0-22 722 95 36
  REGON: 13271855000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.stare-babice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów i adaptacji poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku OSP w Borzęcinie Dużym. 2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: 1) klatka schodowa: a) rozbiórka istniejących schodów zabiegowych, b) przemurowania ścian na parterze i poddaszu, c) wykonanie żelbetowych dwubiegowych płytowych schodów, d) montaż balustrady stalowej malowanej proszkowo na kolor uzgodniony z Użytkownikiem, UWAGA! Zamawiający rezygnuje z balustrad ze stali nierdzewnej e) wykonanie uzupełniającego stropu płytowego; 2) poddasze: a) wykonanie sufitu podwieszanego GKF na podkonstrukcji systemowej wraz z ociepleniem wełną mineralną o gr. 20 cm, b) wykonanie ścian lekkich szkieletowych w zabudowie systemowej, 3) roboty wykończeniowe: a) wykonanie tynków i gładzi gipsowych, b) wykonanie warstwy podłogi, tj. styropian gr. 5 cm, wylewka betonowa 6 cm oraz ułożenie terakoty, c) ułożenie glazury, d) malowanie, e) montaż parapetów wewnętrznych, f) montaż drzwi płycinowych, UWAGA! Zamawiający rezygnuje z drzwi aluminiowych 4) instalacje wewnętrzne: a) instalacje wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji wraz z płukaniem instalacji i uzyskaniem prawidłowych badań wody wykonanych przez SANEPID, b) instalacja kanalizacji, c) instalacja c.o. UWAGA! Projekt przewiduje instalację ogrzewania podpodłogowego, niskotemperaturową z obiegiem wymuszonym w układzie zamkniętym. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprojektowania na instalację wodną z rozdziałem dolnym, w układzie zamkniętym, przewodami prowadzonymi podpodłogowo lub podtynkowo, grzejnikami stalowymi płytowymi i zaworami termostatycznymi. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym d) instalacja elektryczna, e) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, UWAGA! Zamawiający rezygnuje z montażu klimatyzatorów sufitowych i jednostki zewnętrznej. Należy wykonać instalację klimatyzacji pozwalającą na montaż urządzeń w przyszłości f) instalacja logiczna; 5) opracowanie programu BIOZ; 6) wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych; 7) prace porządkowe po zakończeniu prac remontowych; 8) wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej; 9) dokonanie wszystkich wymaganych prawem zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiary robót w celu zapoznania się z zakresem i krotnością prac, parametrami materiałów, które należy użyć przy realizacji przedmiotu umowy. Przedmiary mają charakter orientacyjny. 4. Wykonawca wyceni przedmiot umowy na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej, a instalację c.o. według wytycznych zamiany projektu. 5. Wszelkie materiały pochodzące z demontażu/rozbiórki Wykonawca musi usunąć we własnym zakresie w ramach ceny przewidzianej za wykonanie przedmiotu umowy. W zakresie usuwania odpadów zastosowanie mają właściwe przepisy ochrony środowiska w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797). 6. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym przy udziale Użytkownika obiektu w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy jakości/rodzaju/kolorystyki elementów/materiałów (zapewniając szeroki wybór w tym zakresie) użytych do wykonania prac w ramach przedmiotu zamówienia. Uzgodnienie w szczególności musi dotyczyć farb do malowania poszczególnych pomieszczeń, ościeżnic, skrzydeł drzwiowych, parapetów, balustrad, płytek, biały montaż, gniazda elektryczne i logiczne itp. Zmiana ww. elementów lub materiałów w trakcie realizacji inwestycji wymaga ponownego każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym przy udziale Użytkownika. 7. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu następującej dokumentacji: 1) dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (2 egz.); 2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 3) protokoły odbiorów częściowych; 4) recepty i ustalenia technologiczne; 5) dziennik budowy; 6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiOR; 7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiOR; 8) protokoły odbioru Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy zł); 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku WBS o/Stare Babice nr rachunku 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu RZP.271.13.2020 pn. Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 11.3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie wraz opisem „Wadium w postępowaniu RZP.271.13.2020 pn. Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży a jego kopia w ofercie; Kopertę należy złożyć wraz z ofertą w Sekretariacie w pok. Nr 18. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) Oświadczenia wymienione w pkt. 8.1-4 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a ustawy pzp wymienione w pkt. 8.4 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3/3a do SIWZ – dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty; 4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) – niezłożenie oświadczenia wraz z ofertą traktowane będzie jako deklaracja Wykonawcy o braku konieczności wykonania przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 5) Formularz – Dane ogólne według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 6) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach