Przetargi.pl
,,Modernizacja placu zabaw na skwerze przy ulicy Farnej – Odrowążów w Chorzowie, w systemie projektuj i buduj”

Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu
  Rynek 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  REGON: 276255306
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Modernizacja placu zabaw na skwerze przy ulicy Farnej – Odrowążów w Chorzowie, w systemie projektuj i buduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw. W tym demontaż istniejących urządzeń zabawowych i nawierzchni. Montaż nowych urządzeń zabawowych - integracyjnych z funkcją podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, ułożenie nowej nawierzchni bezpiecznej, i budowa nowego ogrodzenia placu zabaw wraz z infrastrukturą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach