Przetargi.pl
modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-569 Białystok, Borsucza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  Borsucza 2
  15-569 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
  REGON: 050658396
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 i incjalnej bazy danych sieci uzbrojenia terenu (zasadnicza mapa numeryczna) - obrębów: Łapy Dębowina, Płonka Kościelna, Wólka Waniewska gmina Łapy powiat białostocki, woj. podlaskie. część A: obręb Łapy Dębowina gm. Łapy powiat białostocki, woj. podlaskie – powierzchnia obrębu wynosi 387 ha, liczba działek w obrębie ewidencyjnej - 2033, przybliżona liczba budynków – 645, przybliżona powierzchnia mapy zasadniczej - 230 ha, przybliżona powierzchnia Łąk nad Narwią (tereny podmokłe rzeki Narew) – 130 ha. część B: obręb Płonka Kościelna gm. Łapy powiat białostocki, woj. podlaskie – powierzchnia obrębu 668 ha, liczba działek w obrębie ewidencyjnym - 752, przybliżona liczba budynków – 515; przybliżona powierzchnia mapy zasadniczej - 340 ha; część C: obręb Wólka Waniewska, gm. Łapy powiat białostocki, woj. podlaskie – powierzchnia obręb wynosi 824 ha, liczba działek w obrębie ewidencyjnym - 1012, przybliżona liczba budynków – 220; przybliżona powierzchnia mapy zasadniczej - 200 ha, przybliżona powierzchnia Łąk nad Narwią (tereny podmokłe rzeki Narew) – 290 ha. Zakres prac: Dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących wymienionych powyżej obrębów do standardu określonego przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454 ze zm.) poprzez: • uzupełnienie i przeliczenie poziomej osnowy geodezyjnej oraz uzupełnienie bazy osnów geodezyjnych, • aktualizację obiektów gruntowych, • aktualizację użytków gruntowych, • założenie ewidencji budynków i lokali, • uzupełnienie istniejącego zbioru danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków w oprogramowaniu EWOPIS, danymi wymienionymi powyżej, • sporządzenie operatu ewidencyjnego (geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego), a także udział w jego wyłożeniu i rozpatrzeniu uwag. oraz opracowanie na podstawie funkcjonujących w zasobie analogowych map zasadniczych, dla terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, obejmujących obszar wymienionych obrębów – bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 i incjalnej bazy sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) w oprogramowaniu EWMAPA. Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnienie przechowywania, udostępniania oraz utrzymywania danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu, tak aby było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji. Etapy prac i zakres prac dotyczących Części A, B, C zamówienia wyszczególniają warunki techniczne, stanowiące załącznik 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien posiadać minimum 4-letnią gwarancję. Opłaty za zgłoszenia prac geodezyjnych będących przedmiotem zamówienia nie będą naliczane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium, część A – wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł), część B – wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł), część C – wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 zł), 2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: • w pieniądzu • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • w gwarancjach bankowych • w gwarancjach ubezpieczeniowych • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Białymstoku : Bank PKO BP S.A. 46 10201332 0000 1102 0385 2449 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Poręczenia lub gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego lub przekazać za pośrednictwem poczty. Za skuteczne wniesienie wadium w poręczeniu lub gwarancji Zamawiający uważa złożenie do terminu składania ofert oryginału poręczenia lub gwarancji. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, tj. a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach