Przetargi.pl
„Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb”

GMINA SUCHY DĄB ogłasza przetarg

 • Adres: 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SUCHY DĄB
  ul. Gdańska 17
  83-022 Suchy Dąb, woj. pomorskie
  REGON: 191675043
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektu sportowego /stadionu/ w miejscowości Suchy Dąb polegająca na budowie trybuny dla widzów, parkingu dla samochodów osobowych z niezbędnym układem komunikacyjnym, wymianie ogrodzenia, budowie piłkochwytów oraz dostawie i montażu elementów małej architektury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach