Przetargi.pl
Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Nowa Sarzyna w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Gmina Nowa Sarzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 413 177 , fax. 172 413 111
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sarzyna
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
  tel. 172 413 177, fax. 172 413 111
  REGON: 52965700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Nowa Sarzyna w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Nowa Sarzyna”, w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: 2.1. Część 1 zamówienia – „Modernizacja obiektów sportowych w miejscowościach: Jelna, Łukowa oraz Tarnogóra” 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) w miejscowości Jelna (dz. nr ewid. 1544/2, 1543/2, 1542/4, 1605, 1606, 1604, 1603/2, 1602, 1601, 1603/1): - renowację płyty boiska, polegającą na wyrównaniu nawierzchni boiska, położeniu trawy z rolek w polach bramkowych 70 m2, zasianiu trawy oraz wałowaniu nawierzchni - 6 014,0 m2, b) w miejscowości Łukowa (dz. nr ewid. 654): - wymianę stalowych bramek do piłki nożnej na bramki aluminiowe, szt. 2 - renowację płyty boiska polegającą na wyrównaniu nawierzchni poprzez nawiezienie ziemi ok. 20 cm – 58 m3, zasianiu trawy oraz wałowaniu nawierzchni – 1040 m2 . c) w miejscowości Tarnogóra (dz. nr ewid. 1232): - wykonanie piłko chwytów (za bramkami do piłki nożnej) o wys. 6,0 m i dł. 20,0 m – szt. 2 - wykonanie robót ziemnych i agrotechnicznych związanych z renowacją terenu boiska sportowego oraz wyrównanie części terenu boiska sportowego - 456,0 m2. 2) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 2.2. Część 2 zamówienia – „Modernizacja obiektów sportowych w miejscowościach: Łętownia oraz Sarzyna” 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) w miejscowości Łętownia (dz. nr ewid. 977/33): - wymiana zniszczonego ogrodzenia z elementów żelbetowych i betonowych na odcinku 150,0 m od strony istniejących trybun o wysokości 1,50 m i oznaczonego na mapie nr 1. Naprawa i uzupełnienie 7 przęseł pozostałego ogrodzenia z elementów betonowych prefabrykowanych. - naprawa bramy wjazdowej i furtek oraz odnowienie poprzez malowanie tych elementów oraz słupków i siatki ogrodzenia od strony drogi, - wykonanie drenażu wokół budynku z odprowadzeniem wody do sąsiedniego rowu przydrożnego. - rozbiórka betonowej opaski odbojowej wokół budynku oraz wykonanie nowej - wzmocnienie odcinkowe istniejących fundamentów od strony drogi – 8,40 m3 , - wymiana armatury sanitarnej oraz grzejników elektrycznych na gazowe przenośne – szt. 2. - wymiana osprzętu instalacji elektrycznej, podgrzewacze przepływowe – szt. 2, - wymiana zniszczonych wiat z ławkami dla zawodników (wiaty zadaszone poliwęglanowe z dwoma rzędami ławek), wym 2,0 x 4,0 m , wysokość 2,5 m – kpl. 2. - odnowienie poprzez malowanie bramek piłkarskich - remont ławek drewnianych o długości 120,0 m – montaż listew drewnianych – 36 m, oraz malowanie ławek farba olejną – 120,0 m. b) w miejscowości Sarzyna (dz.nr ewid. 4023): - podwyższenie ogrodzenia boiska na odcinku 167,0 m o 2,50 m z montażem siatki z polipropylenu. - wymiana bramek stałych i przenośnych na bramki aluminiowe kompletne. - wymiana płytek na schodach wejściowych do budynku socjalnego - wymiana armatury sanitarnej - baterii prysznicowych, umywalkowych oraz pisuarów i misek ustępowych w budynku socjalnym. - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów. 2) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 3. Zakres zamówienia obejmuje również: 1) przygotowanie terenu budowy, 2) zabezpieczenie terenu budowy, 3) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania, 4) wykonanie robót budowlanych, 5) uporządkowanie terenu budowy. 4. Inne obowiązki i koszty Wykonawcy Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także: 1) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2) zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem, mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 3) utylizacja odpadów. W/w opracowania należy doliczyć do kosztów zadania. 5. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000–7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 34928200-0 Ogrodzenia 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, analizując dokumentację projektową, stwierdzi / zauważy przypadki nazw własnych, prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie (przed upływem terminu składania ofert) przekazał Zamawiającemu tą informacje wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. 7. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 8. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem osiągnięcia założonych w dokumentacji projektowej standardów technicznych. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. 9. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SIWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może następować także w następujących okolicznościach: 1) powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2) powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ; 3) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych w pkt. II.4.6 musi dodatkowo wykazać w ofercie / w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy / usługi / roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. 12. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia winny spełniać i posiadać: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.). 13. Kosztorys ofertowy musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarach robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. Wszystkie wartości (z wyjątkiem obmiarów) powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 14. Dokumenty jakie będą wymagane od Wykonawcy w trakcie odbioru końcowego: 14.1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy operat kolaudacyjny w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1) atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia, 2) karty przekazania i utylizacji odpadów, 3) kosztorys powykonawczy, 4) karta gwarancyjna (dot. części 2 zamówienia). 14.2. Dokumenty winny być ponumerowane i poukładane wg spisu treści; kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 14.3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu umowy lub wezwie do uzupełnienia dokumentów lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając, o tym Wykonawcę. 14.4. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do odbioru wstrzymuje podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. 15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). 16. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót (dot. części 2 zamówienia). 17. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. II.4.2 w trakcie realizacji zamówienia. 18. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. II.4.17 będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). 19. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 20. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 21. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności. 22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań – oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy), 4) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach