Przetargi.pl
Modernizacja kuchni internatu w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego - zamiana opalania węglowego na gazowe

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Browarna 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6872020 , fax. 0-84 6872020
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu
  ul. Browarna 1 1
  22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6872020, fax. 0-84 6872020
  REGON: 00012425100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: publiczna szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kuchni internatu w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego - zamiana opalania węglowego na gazowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja kuchni internatu w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego - zamiana opalania węglowego na gazowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453310006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 5) zapewnią we własnym zakresie utylizację materiałów i odpadów powstałych w trakcie prac remontowych 6) wykażą, że wykonali w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością ( min. 250.000 zł ) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 7) udzielą gwarancji na wykonane prace na okres 3 lat.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5) Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ 6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w sekcji VIII ust. 1 pkt. 6). tj. przedłożą referencje w których znajdą się rodzaje robót wraz z ich wartością oraz terminem ich wykonania. 7) Dokument w którym oferent wskaże osobę przewidzianą do kierowania budową wraz z jej uprawnieniami oraz z aktualnym zaświadczeniem (z datą ważności w momencie składania ofert) o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 8) W przypadku gdy oferent zamierza podzlecać części zadania należy dołączyć wykaz prac które zrealizuje podwykonawca. 9) Podpisany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ 10) Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsdios.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach