Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni Wolsztyńskiego Domu Kultury

Wolsztyński Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 384 27 61 , fax. 68 347 15 76
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wolsztyński Dom Kultury
  ul. 5 Stycznia 20 20
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 68 384 27 61, fax. 68 347 15 76
  REGON: 00028527300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni Wolsztyńskiego Domu Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni Wolsztyńskiego Domu Kultury. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach termomodernizacji obiektów Wolsztyńskiego Domu Kultury w Wolsztynie. W zakresie zadania wykonana zostanie modernizacja dwóch kotłowni zlokalizowanych w pomieszczeniach WDK wraz z wykonaniem robót adaptacyjnych przystosowujących pomieszczenia do obecnych wymogów technicznych łącznie z wykonaniem nowej instalacji c.o. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: a). Branża sanitarna : -Demontaż istniejących kotłowni - 2 sztuki. - Demontaż instalacji c.o. i wraz z demontażem grzejników. - Wykonanie nowej instalacji c.o wraz z montażem nowych grzejników. - Wykonanie technologii kotłowni nr 1 wraz z dostawą kotła oraz systemem odprowadzenia spalin, - Wykonanie technologii kotłowni nr 2 wraz z dostawą kotła oraz systemem odprowadzenia spalin, - Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej , - Rozruch kotłowni. b). branża elektryczna : - Montaż dodatkowych elementów w istniejącej rozdzielni głównej, - Montaż rozdzielni oraz wykonanie zasilania kotłowni nr 1, - Wykonanie instalacji gniazd w kotłowni nr 1, - Wykonanie instalacji oświetleniowej w kotłowni nr 1 - Montaż rozdzielni oraz wykonanie zasilania dla kotłowni nr 2, - Wykonanie instalacji gniazd w kotłowni nr 2, - Wykonanie instalacji oświetleniowej w kotłowni nr 2, - Montaż wyłącznika p-poż. wyłączającego zasilanie modernizowanych kotłowni. c). branża budowlana - dostosowanie pomieszczeń kotłowni do obecnych wymogów technicznych i użytkowych , w tym m.in. : - zdemontowanie istniejących podestów i posadzek , - zdemontowanie drzwi prowadzących do kotłowni oraz okien, - zamurowanie powstałych otworów, - wykonanie płyt fundamentowych pod kocioł , wykonanie nowych posadzek, - wykonanie posadzek z płytek gresowych, wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych, - montaż drzwi EI do kotłowni , - pozostałe roboty ogólnobudowlane wg opisu technicznego Projektu Budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453310006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść w terminie składania ofert wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysięce złotych 00/100) FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.domkulturywolsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach