Przetargi.pl
MODERNIZACJA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W WOLINIE - WARIANT 400M TRENINGOWY

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3261322, 3220809 , fax. 091 3261333
 • Data zamieszczenia: 2015-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
  ul. Zamkowa 23 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3261322, 3220809, fax. 091 3261333
  REGON: 00052974600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W WOLINIE - WARIANT 400M TRENINGOWY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: MODERNIZACJA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W WOLINIE - WARIANT 400M TRENINGOWY. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe, 2) wykonanie odwodnienia terenu, 3) wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem lamp, 4) budowę bieżni lekkoatletycznej 4-torowej okólnej z 6 torami na prostej o długości 400 m wraz z zabiegami, 5) wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku, 6) wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, 7) wykonanie skoczni do skoku wzwyż, 8) dostawę wyposażenia lekkoatletycznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach