Przetargi.pl
Modernizacja istniejących ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach (2)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ogłasza przetarg

 • Adres: 44-102 Gliwice, Lipowa 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322799855
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
  Lipowa 29
  44-102 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322799855
  REGON: 367338230
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja istniejących ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach (2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówieniem publicznym objęte są roboty budowlane związane z częściową modernizacją Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach. W ramach II etapu przewidziano do realizacji roboty związane przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie szkoły zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w : - załącznikach nr 6.1 SWZ - dokumentacji projektowej: Projekt remontu istniejących ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowej 29 – opracowanej przez GT PROFIL S.C.;- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6.2 do SWZ;- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami. Ze względu na charakter obiektu w obrębie, którego będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający oczekuje od wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych. W celu zapoznania się z układem komunikacyjnym, miejscem prowadzenia i zakresem rzeczowym robót objętych postępowaniem, Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej i ustala terminy wizji na dzień 6 maja 2024 i 9 maja 2024 w godz 10.30 – 12,00. oraz 20 maja w godz 8:00- 9:30 i wymaga złożenia z ofertą oświadczenia Wykonawcy o jej odbyciu wg wzoru załącznik do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wymagane jest aby przynajmniej jeden z Wykonawców uczestniczył w wizji.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w miarę możliwości sąsiadujące obiekty przed negatywnym oddziaływaniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności zakresu będącego przedmiotem zamówienia po zaakceptowaniu zmian materiałowych przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach prac związanych z realizacją zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych wymaganych decyzji lub uzgodnień np. przejazdu itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach