Przetargi.pl
Modernizacja instalacji hydrantowej O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-075 Rzeszów, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 675 000 , fax. 178 523 638
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 675 000, fax. 178 523 638
  REGON: 17756001800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji hydrantowej O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zadanie pn. „Modernizacja instalacji hydrantowej O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12” Roboty będą wykonane na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztowej wykonanej przez firmę „Systemy Ochrony Przeciwpożarowej Sp. z o.o., która zawiera dokumentację projektową z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi oraz przedmiary robót. W ramach tego zadania należy wykonać: 1. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 80 mm w pomieszczeniu hydroforni. 2. Zaślepienie rur wody zimnej bytowej po demontażu rurociągów stalowych. 3. Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej. 4. Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm. 5. Zainstalować przeciwpożarowe ELEMENT-Hydrofornia p. pożarowa – numer ST-9.1.2 zasuwy odcinające kołnierzowe o śr. 65 mm z kółkiem. 6. Zainstalować wodomierz śrubowy o śr. Nom. 50 mm. 7. Zainstalować zestaw hydroforowy o wydajności Q max/h=7,2[m3/h] wraz z wyposażeniem dodatkowym. 8. Wstawić trójnik żeliwny kołnierzowy o śr. Nom. 65 mm ze spustem DN15. 9. Wstawić kształtki montażowo-demontażowej o śr. Nom. 65 mm. 10. Zainstalować filtr siatkowy kołnierzowy o śr. 65 mm. 11. Zawór antyskażeniowy kołnierzowy o śr. Nom. 65 mm. 12. Zainstalować rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nom. 65 mm o połączeniach gwintowanych. 13. Zainstalować kołnierz z gwintem wew. O śr. Nom. 65 mm. 14. Zainstalować konstrukcje wsporcze pod zestaw hydroforowy. 15. Wykonać próbę szczelności. 16. Wykonać płukanie instalacji wodociągowej. 17. Zainstalować rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nom. 50 mm. 18. Zainstalować rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nom. 32 mm. 19. Wykonać płukanie instalacji wodociągowej. 20. Wykonać próbę szczelności instalacji wodociągowych. 21. Zainstalować szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem. 22. Zainstalować szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem. 23. Zainstalować trójniki z żeliwa ciągliwego ocynk. 24. Przeniesienie tablicy drewnianej naściennej. 25. Demontaż i montaż okien w hydroforni. 26. Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych 27. Wykonanie tynku cienkowarstwowego. 28. Wywożenie gruzu. 29. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. wewnętrznych. 30. Ręczne przebijanie otworów w ścianach. 31. Uszczelnienie przejść rurociągów stalowych wg zaleceń producenta. 32. Mechaniczne przebijanie otworów w stropach. 33. Wykonanie tynków zwykłych. 34. Roboty elektryczne- montaż uchwytów pod przewody kabelkowe. 35. Wypięcie istniejącego zasilania pomp oraz wpięcie szafy hydroforowej p.poż. sprzed głównego wyłącznika prądu. 36. Zainstalować i podłączyć wyłącznik przeciwporażeniowy. 37. Zainstalować rozdzielnice elektryczne. 38. Uruchomić zestaw pompowy. 39. Wykonać badania elektryczne. 40. Wykonać pomiary ciśnienia każdego hydrantu. 41. Wykonać przegląd hydrantów, który powinien zawierać: a) oględziny zewnętrzne instalacji, b) sprawdzenie wymiarów przy pomocy przyrządów pomiarowych, c) sprawdzenie podłączenia węża przy pomocy klucza do łącznika, d) pomiar ciśnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy tzw. „zerowym wypływie”, e) pomiar ciśnienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy ustalonym wypływie za pomocą odpowiednio dobranej dyszy, f) określenie wydajności hydrantu przeprowadzonego metodą analityczną, wykorzystując do tego wzór Q=k* pierwiastek z H, gdzie: Q – Natężenie wypływu [dm3/min], H – Ciśnienie dynamiczne [Bar], k – współczynnik dyszy wg. Normy g) sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch najniekorzystniej położonych pod względem hydraulicznym punktów na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej, Po wykonaniu przeglądów jako dowód zrealizowania prac sporządza protokół z wykonanych czynności oraz zestawienie hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych będących na wyposażeniu Zamawiającego. 1) informacje dotyczące wykonania przeglądu powinny być umieszczone na etykiecie na hydrancie. Etykieta nie powinna zakrywać żadnych napisów na hydrancie i powinna być rozpoznawalna bez użycia specjalnego sprzętu, 2) na etykiecie powinny być podane następujące informacje: a) nazwa i adres jednostki konserwującej, b) rodzaj czynności serwisowej (przegląd, konserwacja, naprawa), c) znak identyfikujący osobę kompetentną, d) data (rok i miesiąc) wykonanej czynności serwisowej, e) data (rok i miesiąc) następnego badania. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli: a) minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, b) 5 lat rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przepisami k.c. Szczegółowy zakres robót opisany jest w: 1) Projekcie wykonawczym. 2) Przedmiarach robót. Miejsce wykonywania robót: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, 35-075 Rzeszów , Al. Piłsudskiego 12 Wycena musi uwzględniać koszty związane z organizacją pracy w budynku użyteczności publicznej w godzinach popołudniowych, tj. od godz. 16:00 do godz. 22:00 i w dni wolne od pracy, ewentualnie wykonywanie części prac w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac, które nie utrudnią funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w godzinach jego urzędowania. Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 komplet dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami naniesionymi na niej w toku realizacji robót wraz oświadczeniem kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, dziennikiem robót budowlanych, protokołami prób, pomiarów oraz dokumentację dotyczącą prawidłowego działania instalacji, zaświadczeniami właściwych jednostek i organów, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, gwarancje producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz podpisaną kartą gwarancyjną. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jeden komplet dokumentacji powykonawczej podpisanej przez rzeczoznawcę do spraw ppoż.. Wykonawca na żądanie zamawiającego ma obowiązek na bieżąco okazywać wszystkie dokumenty dotyczące prowadzonego zadania, m.in. zamówienia materiału oraz dokumenty potwierdzające ich dostarczenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45343000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania oferty: pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) do podpisania oferty ¬– w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykaz potwierdzający ilość zrealizowanych robót budowlanych przez kierownika budowy wskazanego przez wykonawcę Zał. nr 8 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach