Przetargi.pl
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach” Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zakładzie Zieleni Miejskiej przy ul. Kościuszki 138 w Katowicach. Zakresem prac projektu nie objęto:  instalacji elektrycznej zasilającej pompy oraz innych urządzeń koniecznych dla pracy instalacji,  systemu sterowania i kontroli pracą urządzeń 2. Zakres: 1) wykonanie instalacji grzewczej wodnej z wykorzystaniem grzejników konwektorowych, płytowych, zasilanych bocznie. Każdy z grzejników winien być wyposażony w automatyczny odpowietrznik, zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną oraz zawór powrotny. Czynnik grzewczy doprowadzony będzie za pomocą rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc łączonych metodą push-fit. Przewody prowadzone będą pod stropem pomieszczeń, spod stropu do grzejników będą prowadzone piony, od których rozejdą się gałązki zasilające do jednego lub więcej grzejników zgodnie z opracowaniem wskazanym w części rysunkowej. W pierwszym etapie zasilanie uwzględnia dwie istniejące kotłownie. W kolejnym etapie kotłownia w budynku warsztatowym ma być tak przebudowana, by pokryć zapotrzebowanie na ciepło wszystkich ogrzewanych budynków. Instalacja została zaprojektowana tak by mogła ona spełniać warunki pracy dla drugiego etapu. 2) w ramach zadania przewidziano wykonanie nowego układu przygotowania c.w.u. za pomocą nowego podgrzewacza zasobnikowego V=1000 l oraz dwóch 500 l istniejących podgrzewaczy zasobnikowych Ich praca regulowana będzie za pomocą zaworów ograniczających temperaturę, wyposażonych w czujnik temperatury wprowadzany do zasobnika, który reguluje temperaturę wody magazynowanej w zasobniku. Zasobniki współpracować będą z instalacją solarną. Praca zasobników z instalacją solarną regulowana będzie za pomocą zaworów, pomp oraz automatyki instalacji solarnej. 3) wykonanie prac demontażowych w budynkach, w których zostaje zmodernizowana instalacja c.o., istniejące przewody oraz grzejniki. Zdemontowane elementy należy zutylizować. Przewody zasilania i powrotu instalacji c.o. w budynku biurowym należy pozostawić bez zmian. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 8 do SIWZ zawierający projekt w tym: 1) Przedmiar robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wraz z ofertą (wzór OFERTY stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ): a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ). b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ). c) Pełnomocnictwo (powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, ustanowionego do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. e) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik Nr 10 do SIWZ. f) Kosztorys ofertowy, wykazując koszty jednostkowe robocizny, materiału, sprzętu. 2. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach