Przetargi.pl
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górniczej 2-6 w Wodzisławiu Śląskim w systemie zaprojektuj i wybuduj.

...DOMARO Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śl., dr. Lucjana Mendego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 693959574, 693959574
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ...DOMARO Sp. z o.o.
  dr. Lucjana Mendego 2
  44-300 Wodzisław Śl., woj. śląskie
  tel. 693959574, 693959574
  REGON: 363367073
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.domaro.com.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górniczej 2-6 w Wodzisławiu Śląskim w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górniczej 2-6 w Wodzisławiu Śląskim, uwzględniającego demontaż istniejącej instalacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami, demontaż istniejącej instalacji wykonanej z rur stalowych, armatury, demontaż istniejących odbiorników ciepła (grzejniki płytowe, blaszane i żeliwne), demontaż zbiorników wyrównawczych z nieużytkowych poddaszy, montaż nowej instalacji z rur stalowych łączonych mechanicznie (technologia zaciskana), montaż armatury, montaż nowych odbiorników ciepła (grzejniki płytowe i drabinkowe), wykonanie prób szczelności i pracy układu, uzupełnienie posadzek i sufitów w miejscach przejść instalacji przez stropy, uzupełnienie tynku w miejscu przejść instalacji przez ściany, malowanie ścian i sufitów w miejscach uzupełnienia tynków w kolorze zgodnym z istniejącym na ścianach i sufitach, usunięcie gruzu i złomu z budynku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno-użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: a) oświadczenia w formie w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ, tj: - oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach