Przetargi.pl
Modernizacja infrastruktury w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w formule „zaprojek(...)

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2455041 , fax. 32 2453440
 • Data zamieszczenia: 2022-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Chorzowska 38
  41-605 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 32 2455041, fax. 32 2453440
  REGON: 000311450
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w formule „zaprojek(...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa części pomieszczeń niskiego parteru budynku C na potrzeby Izby Przyjęć, Podstawowej Opieki Zdrowotnej(POZ), części Poradni Specjalistycznych z przyległym terenem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicachsp. z o.o. w ramach projektu pn.: Inwestycja budowlana w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychPrzebudowa istniejącej wiaty podjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej wŚwiętochłowicach sp. z o.o. w ramach projektu pn.: Inwestycja budowlana w celu zapobiegania, przeciwdziałania izwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychPrzebudowa istniejącej wiaty podjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej wŚwiętochłowicach sp. z o.o. w ramach projektu pn.: Inwestycja budowlana w celu zapobiegania, przeciwdziałania izwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychRemont i modernizacja w budynku C dźwigów osobowych (dźwigi szpitalne) nr ewidencyjny N 3109008573 (prawy) i nrewidencyjny N 3109008738 (lewy) na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w ramach projektuOgłoszenie nr 2022/BZP 00383222/01 z dnia 2022-10-072022-10-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanepn.: Inwestycja budowlana w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych orazwywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach