Przetargi.pl
Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice

GMINA FAŁKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 26-260 Fałków, ul. Zamkowa 1A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA FAŁKÓW
  ul. Zamkowa 1A
  26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie
  REGON: 590648066
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.falkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie polega na modernizacji infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowy infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości SkórnicePrzedmiotem zamówienia obejmuje: 1) Przebudowa ul.Julianowskiej w Skórnicach2) Przebudowa ul. Leśnej w Skórnicach3) Przebudowa ul. Stara Wieś w Skórnicach4) Przebudowa drogi łączącej ul.Julianowską i ul.Leśną w Skórnicach5) Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Skórnicach6) Budowa chodnika przy ul. Nadrzecze w Skórnicach7) Utwardzenie terenu, budowa małej architektury oraz montaż monitoringu wizyjnego w Świetlicy Wiejskiej w Skórnicach8) Dostawa i montaż latarni solarnych i wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LEDSzczegółowy zakres prac zostały określony w dokumentacji technicznej i dodatkowo w przedmiarach stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy i dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Za wykonane zadanie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.Zadanie podzielone na 2 etapy:Etap 1 – wykonanie 55 % zakresu rzeczowo-finansowego Etap 2 – wykonanie całości zakresu rzeczowo-finansowegoWymagany okres gwarancji:- co najmniej 3 lata – uwaga: gwarancja stanowi dodatkowe kryterium oceny ofertZadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-PGRy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:- 1 zadanie w zakresie budowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu drogi o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej wraz z oświetleniem ulicznym o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł bruttob) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:- jedną (1) osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą/posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach