Przetargi.pl
Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź

GMINA NIEDŹWIEDŹ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-735 Niedźwiedź, Niedźwiedź 233
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NIEDŹWIEDŹ
  Niedźwiedź 233
  34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie
  REGON: 491892535
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niedzwiedz.iap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w Gminie Niedźwiedź. Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia był prowadzony w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ. Zadanie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się do stosowania Regulaminu Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowiącego załącznik do SWZ oraz innych dokumentów i wytycznych wydanych w ramach programu w tym zapisów Promesy Wstępnej jak i Promesy rozumianych zgodnie z Regulaminem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)2. Wadium musi zostać wniesione, przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) Pieniądzu,b) Gwarancjach bankowych,c) Gwarancjach ubezpieczeniowych,d) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462).3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 17.11.2023r.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 09 88080006 0020 0200 1153 0023 ( w tytule zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:1) Wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Niedźwiedź, Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź2) Nazwę i adres siedziby Wykonawcy3) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,4) Kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia,5) Bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w SWZ.2. Zamawiający na podstawie art. 112 Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.2) Zdolność techniczna lub zawodowa:a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, zrealizował w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie obiektów hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda.UWAGA:a) Warunek udziału musi być spełniony samodzielnie przez Wykonawcę, albo przez minimum jeden inny podmiot udostępniający Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane, albo – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.b) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia/umowy realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.c) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ, również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.d) Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.3) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.4) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału określone w pkt. 7.2 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach