Przetargi.pl
Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari ogłasza przetarg

 • Adres: 33-340 Stary Sącz, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 16 41, , fax. 18 446 16 41
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
  Rynek 5
  33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 16 41, , fax. 18 446 16 41
  REGON: 00096835100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckis.stary.sacz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: a. wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku położonego w Starym Sączu, Rynek 5 (dz. ewid. nr 1854, 1855, 1856, 1857, 1848, 1824/1) -zgodnie z załączoną dokumentację techniczną, STWiORB, decyzjami i pozwoleniami oraz na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. b. wykonanie wszelkich niezbędnych czynności administracyjnych polegających na takim działaniu Wykonawcy aby uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokument pozwalający na użytkowanie obiektów objętych zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. 2. Zakres robót obejmuje: a. roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i roboty ziemne, b. roboty budowlane - część dobudowywana, c. roboty budowlane - część istniejąca, d. roboty instalacyjne (w tym: elektryczna, wod-kan, co. wraz z grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym, wentylacyjna, klimatyzacyjna, ppoż, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu, LAN i multimedialna), e. roboty budowlane wykończeniowe (w tym: tynki, okładziny, elewacje, malowanie), f. wykonanie kotłowni gazowej, g. dostawa i montaż stolarki i ślusarki, h. dostawa i montaż dźwigu, i. zagospodarowanie terenu, pochylnia, schody, j. budowa przyłączy: wodociągowego, gazowego, energetycznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna (Załącznik nr 8 do SIWZ), w szczególności projekt budowlany opracowany przez 55Architekci s.c. Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek zatwierdzony wydaną przez Starostę Nowosądeckiego Decyzją Nr 964/2017, znak: GB-II.6740.1452.2016 z dnia 07.07.2017 r. o pozwoleniu na budowę, STWiORB oraz Pozwolenia Nr 292/2016 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: OZNS.5142.256.2016.KMI z dnia 16.08.2016 r. Zamawiający przewiduje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 9 500 000 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oryginał dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(zgodnie z art. 23 ustawy). 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach