Przetargi.pl
Modernizacja i przebudowa istniejących pomieszczeń sanitarnych i administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, Akademicka 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  Akademicka 1
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  REGON: 277719630
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://akademiarac.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i przebudowa istniejących pomieszczeń sanitarnych i administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa istniejących pomieszczeń sanitarnych i administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ – przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w wydłużonych godzinach pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach