Przetargi.pl
Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski

Powiat Myśliborski ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, Północna 15
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Myśliborski
  Północna 15
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 210967320
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatmysliborski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i przebudowie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu myśliborskiego w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski w podziale na zadania:1) Modernizacja drogi powiatowej 2155Z na odcinku Barlinek-Żydowo2) Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej 2111Z w m. Rychnów – Etap I3) Przebudowa drogi nr 1418Z Dębno-Grzymiradz-Etap II4) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w m. Karsko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy p.z.p.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).4. Beneficjentem dla wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest Powiat Myśliborski, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer rachunku bankowego: 31 8355 0009 0000 2020 2000 0008.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacjach określonych w ustawie p.z.p.8. Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.9. Treść gwarancji złożonej w innej formie niż w pieniądzu, musi zawierać zapis dotyczący sposobu przesłania gwarantowi lub poręczycielowi oświadczeniao zwolnieniu wadium. Pełnomocnik Zamawiającego rekomenduje, aby przesłanie ww. oświadczenia odbywało się drogą mailową.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby gwarancja lub poręczenie obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Pełnomocnik Zamawiającego wyznacza następujące warunki udziału w postępowaniu:1) Zdolność techniczna lub zawodowaa) Doświadczenie WykonawcyMinimalny poziom zdolności:Warunek w rozumieniu Pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych o długości co najmniej 750 mb każda robota oraz wartości robót wynoszącej co najmniej 800.000,00 zł netto każda robota;W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek może spełnić każdy z Wykonawców z osobna jak i Wykonawcy mogą go spełnić łącznie.b) osoby skierowane do realizacji zamówienia.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie:Kierownik budowy– wymagania:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w nieograniczonym zakresie,- minimum 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej liczone od dnia uzyskania uprawnień.Uwaga:Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania, przy uwzględnieniu zakresu robót jaki jest niezbędny do wykonania w ramach niniejszego zamówienia tj. uprawnienia będą pozwalać na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Mając powyższe na względzie Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym niniejszym zamówieniem czy też będą one odpowiadały uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu zakresu robót jaki jest niezbędny do wykonania w ramach niniejszego zamówienia tj. uprawnienia będą pozwalać na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.Wykonawca zobowiązany jest wykazać liczbę lat doświadczenia poprzez wskazanie nazwy zadania (inwestycji), Inwestora (zamawiającego), pełnioną funkcję na zadaniu (inwestycji) oraz czasookres pełnienia funkcji dla danego zadania (inwestycji).- Zamawiający wskazuje, że liczba lat doświadczenia liczona będzie jako suma nienakładających się okresów pracy/świadczenia usługi na danym stanowisku (funkcji).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach