Przetargi.pl
Modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Narwiański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-204 Kobylin-Borzymy, Kurowo
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 663 103 109
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narwiański Park Narodowy
  Kurowo
  18-204 Kobylin-Borzymy, woj. podlaskie
  tel. 663 103 109
  REGON: 200668080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.npn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32320000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1 posiadają doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:- jedną dostawę i wdrożenie w obiekcie edukacyjno-wystawienniczym systemu audio przewodników, wyzwalanych automatycznie poprzez strefowe nadajniki podczerwieni o wartości minimum 50 000 zł brutto;- dwa opracowania tekstu i nagrania lektora do filmów lub prezentacji multimedialnych o łącznym czasie trwania minimum 30 minut każda w obiekcie edukacyjno-wystawienniczym.1.2 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) jedną osobą legitymującą się doświadczeniem w realizacji co najmniej 1 zadania z zakresu wdrożenia w obiekcie edukacyjno-wystawienniczym systemu audio przewodników, wyzwalanych automatycznie poprzez strefowe nadajniki podczerwieni;b) jedną osobą, legitymującą się doświadczeniem w realizacji co najmniej 1 zadania z zakresu wdrożenia w obiekcie edukacyjno-wystawienniczym systemu audiodeskrypcji.Zamawiający dopuszcza możliwość, aby obie funkcje pełniła jedna osoba. Musi ona jednak spełniać ww. wymagania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach